Memory Drive

/* 가 */    { 0xAC00 , 0xB0A1 ,0} ,
/* 각 */    { 0xAC01 , 0xB0A2 ,1} ,
/* 간 */    { 0xAC04 , 0xB0A3 ,2} ,
/* 갇 */    { 0xAC07 , 0xB0A4 ,3} ,
/* 갈 */    { 0xAC08 , 0xB0A5 ,4} ,
/* 갉 */    { 0xAC09 , 0xB0A6 ,5} ,
/* 갊 */    { 0xAC0A , 0xB0A7 ,6} ,
/* 감 */    { 0xAC10 , 0xB0A8 ,7} ,
/* 갑 */    { 0xAC11 , 0xB0A9 ,8} ,
/* 값 */    { 0xAC12 , 0xB0AA ,9} ,
/* 갓 */    { 0xAC13 , 0xB0AB ,10} ,
/* 갔 */    { 0xAC14 , 0xB0AC ,11} ,
/* 강 */    { 0xAC15 , 0xB0AD ,12} ,
/* 갖 */    { 0xAC16 , 0xB0AE ,13} ,
/* 갗 */    { 0xAC17 , 0xB0AF ,14} ,
/* 같 */    { 0xAC19 , 0xB0B0 ,15} ,
/* 갚 */    { 0xAC1A , 0xB0B1 ,16} ,
/* 갛 */    { 0xAC1B , 0xB0B2 ,17} ,
/* 개 */    { 0xAC1C , 0xB0B3 ,18} ,
/* 객 */    { 0xAC1D , 0xB0B4 ,19} ,
/* 갠 */    { 0xAC20 , 0xB0B5 ,20} ,
/* 갤 */    { 0xAC24 , 0xB0B6 ,21} ,
/* 갬 */    { 0xAC2C , 0xB0B7 ,22} ,
/* 갭 */    { 0xAC2D , 0xB0B8 ,23} ,
/* 갯 */    { 0xAC2F , 0xB0B9 ,24} ,
/* 갰 */    { 0xAC30 , 0xB0BA ,25} ,
/* 갱 */    { 0xAC31 , 0xB0BB ,26} ,
/* 갸 */    { 0xAC38 , 0xB0BC ,27} ,
/* 갹 */    { 0xAC39 , 0xB0BD ,28} ,
/* 갼 */    { 0xAC3C , 0xB0BE ,29} ,
/* 걀 */    { 0xAC40 , 0xB0BF ,30} ,
/* 걋 */    { 0xAC4B , 0xB0C0 ,31} ,
/* 걍 */    { 0xAC4D , 0xB0C1 ,32} ,
/* 걔 */    { 0xAC54 , 0xB0C2 ,33} ,
/* 걘 */    { 0xAC58 , 0xB0C3 ,34} ,
/* 걜 */    { 0xAC5C , 0xB0C4 ,35} ,
/* 거 */    { 0xAC70 , 0xB0C5 ,36} ,
/* 걱 */    { 0xAC71 , 0xB0C6 ,37} ,
/* 건 */    { 0xAC74 , 0xB0C7 ,38} ,
/* 걷 */    { 0xAC77 , 0xB0C8 ,39} ,
/* 걸 */    { 0xAC78 , 0xB0C9 ,40} ,
/* 걺 */    { 0xAC7A , 0xB0CA ,41} ,
/* 검 */    { 0xAC80 , 0xB0CB ,42} ,
/* 겁 */    { 0xAC81 , 0xB0CC ,43} ,
/* 것 */    { 0xAC83 , 0xB0CD ,44} ,
/* 겄 */    { 0xAC84 , 0xB0CE ,45} ,
/* 겅 */    { 0xAC85 , 0xB0CF ,46} ,
/* 겆 */    { 0xAC86 , 0xB0D0 ,47} ,
/* 겉 */    { 0xAC89 , 0xB0D1 ,48} ,
/* 겊 */    { 0xAC8A , 0xB0D2 ,49} ,
/* 겋 */    { 0xAC8B , 0xB0D3 ,50} ,
/* 게 */    { 0xAC8C , 0xB0D4 ,51} ,
/* 겐 */    { 0xAC90 , 0xB0D5 ,52} ,
/* 겔 */    { 0xAC94 , 0xB0D6 ,53} ,
/* 겜 */    { 0xAC9C , 0xB0D7 ,54} ,
/* 겝 */    { 0xAC9D , 0xB0D8 ,55} ,
/* 겟 */    { 0xAC9F , 0xB0D9 ,56} ,
/* 겠 */    { 0xACA0 , 0xB0DA ,57} ,
/* 겡 */    { 0xACA1 , 0xB0DB ,58} ,
/* 겨 */    { 0xACA8 , 0xB0DC ,59} ,
/* 격 */    { 0xACA9 , 0xB0DD ,60} ,
/* 겪 */    { 0xACAA , 0xB0DE ,61} ,
/* 견 */    { 0xACAC , 0xB0DF ,62} ,
/* 겯 */    { 0xACAF , 0xB0E0 ,63} ,
/* 결 */    { 0xACB0 , 0xB0E1 ,64} ,
/* 겸 */    { 0xACB8 , 0xB0E2 ,65} ,
/* 겹 */    { 0xACB9 , 0xB0E3 ,66} ,
/* 겻 */    { 0xACBB , 0xB0E4 ,67} ,
/* 겼 */    { 0xACBC , 0xB0E5 ,68} ,
/* 경 */    { 0xACBD , 0xB0E6 ,69} ,
/* 곁 */    { 0xACC1 , 0xB0E7 ,70} ,
/* 계 */    { 0xACC4 , 0xB0E8 ,71} ,
/* 곈 */    { 0xACC8 , 0xB0E9 ,72} ,
/* 곌 */    { 0xACCC , 0xB0EA ,73} ,
/* 곕 */    { 0xACD5 , 0xB0EB ,74} ,
/* 곗 */    { 0xACD7 , 0xB0EC ,75} ,

/* 고 */    { 0xACE0 , 0xB0ED ,76} ,
/* 곡 */    { 0xACE1 , 0xB0EE ,77} ,
/* 곤 */    { 0xACE4 , 0xB0EF ,78} ,
/* 곧 */    { 0xACE7 , 0xB0F0 ,79} ,
/* 골 */    { 0xACE8 , 0xB0F1 ,80} ,
/* 곪 */    { 0xACEA , 0xB0F2 ,81} ,
/* 곬 */    { 0xACEC , 0xB0F3 ,82} ,
/* 곯 */    { 0xACEF , 0xB0F4 ,83} ,
/* 곰 */    { 0xACF0 , 0xB0F5 ,84} ,
/* 곱 */    { 0xACF1 , 0xB0F6 ,85} ,
/* 곳 */    { 0xACF3 , 0xB0F7 ,86} ,
/* 공 */    { 0xACF5 , 0xB0F8 ,87} ,
/* 곶 */    { 0xACF6 , 0xB0F9 ,88} ,
/* 과 */    { 0xACFC , 0xB0FA ,89} ,
/* 곽 */    { 0xACFD , 0xB0FB ,90} ,
/* 관 */    { 0xAD00 , 0xB0FC ,91} ,
/* 괄 */    { 0xAD04 , 0xB0FD ,92} ,
/* 괆 */    { 0xAD06 , 0xB0FE ,93} ,
/* 괌 */    { 0xAD0C , 0xB1A1 ,94} ,
/* 괍 */    { 0xAD0D , 0xB1A2 ,95} ,
/* 괏 */    { 0xAD0F , 0xB1A3 ,96} ,
/* 광 */    { 0xAD11 , 0xB1A4 ,97} ,
/* 괘 */    { 0xAD18 , 0xB1A5 ,98} ,
/* 괜 */    { 0xAD1C , 0xB1A6 ,99} ,
/* 괠 */    { 0xAD20 , 0xB1A7 ,100} ,
/* 괩 */    { 0xAD29 , 0xB1A8 ,101} ,
/* 괬 */    { 0xAD2C , 0xB1A9 ,102} ,
/* 괭 */    { 0xAD2D , 0xB1AA ,103} ,
/* 괴 */    { 0xAD34 , 0xB1AB ,104} ,
/* 괵 */    { 0xAD35 , 0xB1AC ,105} ,
/* 괸 */    { 0xAD38 , 0xB1AD ,106} ,
/* 괼 */    { 0xAD3C , 0xB1AE ,107} ,
/* 굄 */    { 0xAD44 , 0xB1AF ,108} ,
/* 굅 */    { 0xAD45 , 0xB1B0 ,109} ,
/* 굇 */    { 0xAD47 , 0xB1B1 ,110} ,
/* 굉 */    { 0xAD49 , 0xB1B2 ,111} ,
/* 교 */    { 0xAD50 , 0xB1B3 ,112} ,
/* 굔 */    { 0xAD54 , 0xB1B4 ,113} ,
/* 굘 */    { 0xAD58 , 0xB1B5 ,114} ,
/* 굡 */    { 0xAD61 , 0xB1B6 ,115} ,
/* 굣 */    { 0xAD63 , 0xB1B7 ,116} ,
/* 구 */    { 0xAD6C , 0xB1B8 ,117} ,
/* 국 */    { 0xAD6D , 0xB1B9 ,118} ,
/* 군 */    { 0xAD70 , 0xB1BA ,119} ,
/* 굳 */    { 0xAD73 , 0xB1BB ,120} ,
/* 굴 */    { 0xAD74 , 0xB1BC ,121} ,
/* 굵 */    { 0xAD75 , 0xB1BD ,122} ,
/* 굶 */    { 0xAD76 , 0xB1BE ,123} ,
/* 굻 */    { 0xAD7B , 0xB1BF ,124} ,
/* 굼 */    { 0xAD7C , 0xB1C0 ,125} ,
/* 굽 */    { 0xAD7D , 0xB1C1 ,126} ,
/* 굿 */    { 0xAD7F , 0xB1C2 ,127} ,
/* 궁 */    { 0xAD81 , 0xB1C3 ,128} ,
/* 궂 */    { 0xAD82 , 0xB1C4 ,129} ,
/* 궈 */    { 0xAD88 , 0xB1C5 ,130} ,
/* 궉 */    { 0xAD89 , 0xB1C6 ,131} ,
/* 권 */    { 0xAD8C , 0xB1C7 ,132} ,
/* 궐 */    { 0xAD90 , 0xB1C8 ,133} ,
/* 궜 */    { 0xAD9C , 0xB1C9 ,134} ,
/* 궝 */    { 0xAD9D , 0xB1CA ,135} ,
/* 궤 */    { 0xADA4 , 0xB1CB ,136} ,
/* 궷 */    { 0xADB7 , 0xB1CC ,137} ,
/* 귀 */    { 0xADC0 , 0xB1CD ,138} ,
/* 귁 */    { 0xADC1 , 0xB1CE ,139} ,
/* 귄 */    { 0xADC4 , 0xB1CF ,140} ,
/* 귈 */    { 0xADC8 , 0xB1D0 ,141} ,
/* 귐 */    { 0xADD0 , 0xB1D1 ,142} ,
/* 귑 */    { 0xADD1 , 0xB1D2 ,143} ,
/* 귓 */    { 0xADD3 , 0xB1D3 ,144} ,
/* 규 */    { 0xADDC , 0xB1D4 ,145} ,
/* 균 */    { 0xADE0 , 0xB1D5 ,146} ,
/* 귤 */    { 0xADE4 , 0xB1D6 ,147} ,
/* 그 */    { 0xADF8 , 0xB1D7 ,148} ,
/* 극 */    { 0xADF9 , 0xB1D8 ,149} ,
/* 근 */    { 0xADFC , 0xB1D9 ,150} ,
/* 귿 */    { 0xADFF , 0xB1DA ,151} ,
/* 글 */    { 0xAE00 , 0xB1DB ,152} ,
/* 긁 */    { 0xAE01 , 0xB1DC ,153} ,
/* 금 */    { 0xAE08 , 0xB1DD ,154} ,
/* 급 */    { 0xAE09 , 0xB1DE ,155} ,
/* 긋 */    { 0xAE0B , 0xB1DF ,156} ,
/* 긍 */    { 0xAE0D , 0xB1E0 ,157} ,
/* 긔 */    { 0xAE14 , 0xB1E1 ,158} ,


/* 기 */    { 0xAE30 , 0xB1E2 ,159} ,
/* 긱 */    { 0xAE31 , 0xB1E3 ,160} ,
/* 긴 */    { 0xAE34 , 0xB1E4 ,161} ,
/* 긷 */    { 0xAE37 , 0xB1E5 ,162} ,
/* 길 */    { 0xAE38 , 0xB1E6 ,163} ,
/* 긺 */    { 0xAE3A , 0xB1E7 ,164} ,
/* 김 */    { 0xAE40 , 0xB1E8 ,165} ,
/* 깁 */    { 0xAE41 , 0xB1E9 ,166} ,
/* 깃 */    { 0xAE43 , 0xB1EA ,167} ,
/* 깅 */    { 0xAE45 , 0xB1EB ,168} ,
/* 깆 */    { 0xAE46 , 0xB1EC ,169} ,
/* 깊 */    { 0xAE4A , 0xB1ED ,170} ,
/* 까 */    { 0xAE4C , 0xB1EE ,171} ,
/* 깍 */    { 0xAE4D , 0xB1EF ,172} ,
/* 깎 */    { 0xAE4E , 0xB1F0 ,173} ,
/* 깐 */    { 0xAE50 , 0xB1F1 ,174} ,
/* 깔 */    { 0xAE54 , 0xB1F2 ,175} ,
/* 깖 */    { 0xAE56 , 0xB1F3 ,176} ,
/* 깜 */    { 0xAE5C , 0xB1F4 ,177} ,
/* 깝 */    { 0xAE5D , 0xB1F5 ,178} ,
/* 깟 */    { 0xAE5F , 0xB1F6 ,179} ,
/* 깠 */    { 0xAE60 , 0xB1F7 ,180} ,
/* 깡 */    { 0xAE61 , 0xB1F8 ,181} ,
/* 깥 */    { 0xAE65 , 0xB1F9 ,182} ,
/* 깨 */    { 0xAE68 , 0xB1FA ,183} ,
/* 깩 */    { 0xAE69 , 0xB1FB ,184} ,
/* 깬 */    { 0xAE6C , 0xB1FC ,185} ,
/* 깰 */    { 0xAE70 , 0xB1FD ,186} ,
/* 깸 */    { 0xAE78 , 0xB1FE ,187} ,
/* 깹 */    { 0xAE79 , 0xB2A1 ,188} ,
/* 깻 */    { 0xAE7B , 0xB2A2 ,189} ,
/* 깼 */    { 0xAE7C , 0xB2A3 ,190} ,

/* 깽 */    { 0xAE7D , 0xB2A4 ,191} ,
/* 꺄 */    { 0xAE84 , 0xB2A5 ,192} ,
/* 꺅 */    { 0xAE85 , 0xB2A6 ,193} ,
/* 꺌 */    { 0xAE8C , 0xB2A7 ,194} ,
/* 꺼 */    { 0xAEBC , 0xB2A8 ,195} ,
/* 꺽 */    { 0xAEBD , 0xB2A9 ,196} ,
/* 꺾 */    { 0xAEBE , 0xB2AA ,197} ,
/* 껀 */    { 0xAEC0 , 0xB2AB ,198} ,
/* 껄 */    { 0xAEC4 , 0xB2AC ,199} ,
/* 껌 */    { 0xAECC , 0xB2AD ,200} ,
/* 껍 */    { 0xAECD , 0xB2AE ,201} ,
/* 껏 */    { 0xAECF , 0xB2AF ,202} ,
/* 껐 */    { 0xAED0 , 0xB2B0 ,203} ,
/* 껑 */    { 0xAED1 , 0xB2B1 ,204} ,
/* 께 */    { 0xAED8 , 0xB2B2 ,205} ,
/* 껙 */    { 0xAED9 , 0xB2B3 ,206} ,
/* 껜 */    { 0xAEDC , 0xB2B4 ,207} ,
/* 껨 */    { 0xAEE8 , 0xB2B5 ,208} ,
/* 껫 */    { 0xAEEB , 0xB2B6 ,209} ,
/* 껭 */    { 0xAEED , 0xB2B7 ,210} ,
/* 껴 */    { 0xAEF4 , 0xB2B8 ,211} ,
/* 껸 */    { 0xAEF8 , 0xB2B9 ,212} ,
/* 껼 */    { 0xAEFC , 0xB2BA ,213} ,
/* 꼇 */    { 0xAF07 , 0xB2BB ,214} ,
/* 꼈 */    { 0xAF08 , 0xB2BC ,215} ,
/* 꼍 */    { 0xAF0D , 0xB2BD ,216} ,
/* 꼐 */    { 0xAF10 , 0xB2BE ,217} ,
/* 꼬 */    { 0xAF2C , 0xB2BF ,218} ,
/* 꼭 */    { 0xAF2D , 0xB2C0 ,219} ,
/* 꼰 */    { 0xAF30 , 0xB2C1 ,220} ,
/* 꼲 */    { 0xAF32 , 0xB2C2 ,221} ,
/* 꼴 */    { 0xAF34 , 0xB2C3 ,222} ,
/* 꼼 */    { 0xAF3C , 0xB2C4 ,223} ,
/* 꼽 */    { 0xAF3D , 0xB2C5 ,224} ,
/* 꼿 */    { 0xAF3F , 0xB2C6 ,225} ,
/* 꽁 */    { 0xAF41 , 0xB2C7 ,226} ,
/* 꽂 */    { 0xAF42 , 0xB2C8 ,227} ,
/* 꽃 */    { 0xAF43 , 0xB2C9 ,228} ,
/* 꽈 */    { 0xAF48 , 0xB2CA ,229} ,
/* 꽉 */    { 0xAF49 , 0xB2CB ,230} ,
/* 꽐 */    { 0xAF50 , 0xB2CC ,231} ,
/* 꽜 */    { 0xAF5C , 0xB2CD ,232} ,
/* 꽝 */    { 0xAF5D , 0xB2CE ,233} ,
/* 꽤 */    { 0xAF64 , 0xB2CF ,234} ,
/* 꽥 */    { 0xAF65 , 0xB2D0 ,235} ,
/* 꽹 */    { 0xAF79 , 0xB2D1 ,236} ,
/* 꾀 */    { 0xAF80 , 0xB2D2 ,237} ,
/* 꾄 */    { 0xAF84 , 0xB2D3 ,238} ,
/* 꾈 */    { 0xAF88 , 0xB2D4 ,239} ,
/* 꾐 */    { 0xAF90 , 0xB2D5 ,240} ,
/* 꾑 */    { 0xAF91 , 0xB2D6 ,241} ,
/* 꾕 */    { 0xAF95 , 0xB2D7 ,242} ,
/* 꾜 */    { 0xAF9C , 0xB2D8 ,243} ,
/* 꾸 */    { 0xAFB8 , 0xB2D9 ,244} ,
/* 꾹 */    { 0xAFB9 , 0xB2DA ,245} ,
/* 꾼 */    { 0xAFBC , 0xB2DB ,246} ,
/* 꿀 */    { 0xAFC0 , 0xB2DC ,247} ,
/* 꿇 */    { 0xAFC7 , 0xB2DD ,248} ,
/* 꿈 */    { 0xAFC8 , 0xB2DE ,249} ,
/* 꿉 */    { 0xAFC9 , 0xB2DF ,250} ,
/* 꿋 */    { 0xAFCB , 0xB2E0 ,251} ,
/* 꿍 */    { 0xAFCD , 0xB2E1 ,252} ,
/* 꿎 */    { 0xAFCE , 0xB2E2 ,253} ,
/* 꿔 */    { 0xAFD4 , 0xB2E3 ,254} ,
/* 꿜 */    { 0xAFDC , 0xB2E4 ,255} ,
/* 꿨 */    { 0xAFE8 , 0xB2E5 ,256} ,
/* 꿩 */    { 0xAFE9 , 0xB2E6 ,257} ,
/* 꿰 */    { 0xAFF0 , 0xB2E7 ,258} ,
/* 꿱 */    { 0xAFF1 , 0xB2E8 ,259} ,
/* 꿴 */    { 0xAFF4 , 0xB2E9 ,260} ,
/* 꿸 */    { 0xAFF8 , 0xB2EA ,261} ,
/* 뀀 */    { 0xB000 , 0xB2EB ,262} ,
/* 뀁 */    { 0xB001 , 0xB2EC ,263} ,
/* 뀄 */    { 0xB004 , 0xB2ED ,264} ,
/* 뀌 */    { 0xB00C , 0xB2EE ,265} ,
/* 뀐 */    { 0xB010 , 0xB2EF ,266} ,
/* 뀔 */    { 0xB014 , 0xB2F0 ,267} ,
/* 뀜 */    { 0xB01C , 0xB2F1 ,268} ,
/* 뀝 */    { 0xB01D , 0xB2F2 ,269} ,
/* 뀨 */    { 0xB028 , 0xB2F3 ,270} ,
/* 끄 */    { 0xB044 , 0xB2F4 ,271} ,
/* 끅 */    { 0xB045 , 0xB2F5 ,272} ,
/* 끈 */    { 0xB048 , 0xB2F6 ,273} ,
/* 끊 */    { 0xB04A , 0xB2F7 ,274} ,
/* 끌 */    { 0xB04C , 0xB2F8 ,275} ,
/* 끎 */    { 0xB04E , 0xB2F9 ,276} ,
/* 끓 */    { 0xB053 , 0xB2FA ,277} ,
/* 끔 */    { 0xB054 , 0xB2FB ,278} ,
/* 끕 */    { 0xB055 , 0xB2FC ,279} ,
/* 끗 */    { 0xB057 , 0xB2FD ,280} ,
/* 끙 */    { 0xB059 , 0xB2FE ,281} ,
/* 끝 */    { 0xB05D , 0xB3A1 ,282} ,
/* 끼 */    { 0xB07C , 0xB3A2 ,283} ,
/* 끽 */    { 0xB07D , 0xB3A3 ,284} ,
/* 낀 */    { 0xB080 , 0xB3A4 ,285} ,
/* 낄 */    { 0xB084 , 0xB3A5 ,286} ,
/* 낌 */    { 0xB08C , 0xB3A6 ,287} ,
/* 낍 */    { 0xB08D , 0xB3A7 ,288} ,
/* 낏 */    { 0xB08F , 0xB3A8 ,289} ,
/* 낑 */    { 0xB091 , 0xB3A9 ,290} ,

/* 나 */    { 0xB098 , 0xB3AA ,291} ,
/* 낙 */    { 0xB099 , 0xB3AB ,292} ,
/* 낚 */    { 0xB09A , 0xB3AC ,293} ,
/* 난 */    { 0xB09C , 0xB3AD ,294} ,
/* 낟 */    { 0xB09F , 0xB3AE ,295} ,
/* 날 */    { 0xB0A0 , 0xB3AF ,296} ,
/* 낡 */    { 0xB0A1 , 0xB3B0 ,297} ,
/* 낢 */    { 0xB0A2 , 0xB3B1 ,298} ,
/* 남 */    { 0xB0A8 , 0xB3B2 ,399} ,
/* 납 */    { 0xB0A9 , 0xB3B3 ,300} ,
/* 낫 */    { 0xB0AB , 0xB3B4 ,301} ,
/* 났 */    { 0xB0AC , 0xB3B5 ,302} ,
/* 낭 */    { 0xB0AD , 0xB3B6 ,303} ,
/* 낮 */    { 0xB0AE , 0xB3B7 ,304} ,
/* 낯 */    { 0xB0AF , 0xB3B8 ,305} ,
/* 낱 */    { 0xB0B1 , 0xB3B9 ,306} ,
/* 낳 */    { 0xB0B3 , 0xB3BA ,307} ,
/* 내 */    { 0xB0B4 , 0xB3BB ,308} ,
/* 낵 */    { 0xB0B5 , 0xB3BC ,309} ,
/* 낸 */    { 0xB0B8 , 0xB3BD ,310} ,


/* 낼 */    { 0xB0BC , 0xB3BE ,311} ,
/* 냄 */    { 0xB0C4 , 0xB3BF ,312} ,
/* 냅 */    { 0xB0C5 , 0xB3C0 ,313} ,
/* 냇 */    { 0xB0C7 , 0xB3C1 ,314} ,
/* 냈 */    { 0xB0C8 , 0xB3C2 ,315} ,
/* 냉 */    { 0xB0C9 , 0xB3C3 ,316} ,
/* 냐 */    { 0xB0D0 , 0xB3C4 ,317} ,
/* 냑 */    { 0xB0D1 , 0xB3C5 ,318} ,
/* 냔 */    { 0xB0D4 , 0xB3C6 ,319} ,
/* 냘 */    { 0xB0D8 , 0xB3C7 ,320} ,
/* 냠 */    { 0xB0E0 , 0xB3C8 ,321} ,
/* 냥 */    { 0xB0E5 , 0xB3C9 ,322} ,
/* 너 */    { 0xB108 , 0xB3CA ,323} ,
/* 넉 */    { 0xB109 , 0xB3CB ,324} ,
/* 넋 */    { 0xB10B , 0xB3CC ,325} ,
/* 넌 */    { 0xB10C , 0xB3CD ,326} ,
/* 널 */    { 0xB110 , 0xB3CE ,327} ,
/* 넒 */    { 0xB112 , 0xB3CF ,328} ,
/* 넓 */    { 0xB113 , 0xB3D0 ,329} ,
/* 넘 */    { 0xB118 , 0xB3D1 ,330} ,
/* 넙 */    { 0xB119 , 0xB3D2 ,331} ,
/* 넛 */    { 0xB11B , 0xB3D3 ,332} ,
/* 넜 */    { 0xB11C , 0xB3D4 ,333} ,
/* 넝 */    { 0xB11D , 0xB3D5 ,334} ,
/* 넣 */    { 0xB123 , 0xB3D6 ,335} ,
/* 네 */    { 0xB124 , 0xB3D7 ,336} ,
/* 넥 */    { 0xB125 , 0xB3D8 ,337} ,
/* 넨 */    { 0xB128 , 0xB3D9 ,338} ,
/* 넬 */    { 0xB12C , 0xB3DA ,339} ,
/* 넴 */    { 0xB134 , 0xB3DB ,340} ,
/* 넵 */    { 0xB135 , 0xB3DC ,341} ,
/* 넷 */    { 0xB137 , 0xB3DD ,342} ,
/* 넸 */    { 0xB138 , 0xB3DE ,343} ,
/* 넹 */    { 0xB139 , 0xB3DF ,344} ,
/* 녀 */    { 0xB140 , 0xB3E0 ,345} ,
/* 녁 */    { 0xB141 , 0xB3E1 ,346} ,
/* 년 */    { 0xB144 , 0xB3E2 ,347} ,
/* 녈 */    { 0xB148 , 0xB3E3 ,348} ,
/* 념 */    { 0xB150 , 0xB3E4 ,349} ,
/* 녑 */    { 0xB151 , 0xB3E5 ,350} ,
/* 녔 */    { 0xB154 , 0xB3E6 ,351} ,
/* 녕 */    { 0xB155 , 0xB3E7 ,352} ,
/* 녘 */    { 0xB158 , 0xB3E8 ,353} ,
/* 녜 */    { 0xB15C , 0xB3E9 ,354} ,
/* 녠 */    { 0xB160 , 0xB3EA ,355} ,
/* 노 */    { 0xB178 , 0xB3EB ,356} ,
/* 녹 */    { 0xB179 , 0xB3EC ,357} ,
/* 논 */    { 0xB17C , 0xB3ED ,358} ,
/* 놀 */    { 0xB180 , 0xB3EE ,359} ,
/* 놂 */    { 0xB182 , 0xB3EF ,360} ,
/* 놈 */    { 0xB188 , 0xB3F0 ,361} ,
/* 놉 */    { 0xB189 , 0xB3F1 ,362} ,
/* 놋 */    { 0xB18B , 0xB3F2 ,363} ,
/* 농 */    { 0xB18D , 0xB3F3 ,364} ,
/* 높 */    { 0xB192 , 0xB3F4 ,365} ,
/* 놓 */    { 0xB193 , 0xB3F5 ,366} ,
/* 놔 */    { 0xB194 , 0xB3F6 ,367} ,
/* 놘 */    { 0xB198 , 0xB3F7 ,368} ,
/* 놜 */    { 0xB19C , 0xB3F8 ,359} ,
/* 놨 */    { 0xB1A8 , 0xB3F9 ,370} ,
/* 뇌 */    { 0xB1CC , 0xB3FA ,371} ,
/* 뇐 */    { 0xB1D0 , 0xB3FB ,372} ,
/* 뇔 */    { 0xB1D4 , 0xB3FC ,373} ,
/* 뇜 */    { 0xB1DC , 0xB3FD ,374} ,
/* 뇝 */    { 0xB1DD , 0xB3FE ,375} ,
/* 뇟 */    { 0xB1DF , 0xB4A1 ,376} ,
/* 뇨 */    { 0xB1E8 , 0xB4A2 ,377} ,
/* 뇩 */    { 0xB1E9 , 0xB4A3 ,378} ,
/* 뇬 */    { 0xB1EC , 0xB4A4 ,379} ,
/* 뇰 */    { 0xB1F0 , 0xB4A5 ,380} ,
/* 뇹 */    { 0xB1F9 , 0xB4A6 ,381} ,
/* 뇻 */    { 0xB1FB , 0xB4A7 ,382} ,
/* 뇽 */    { 0xB1FD , 0xB4A8 ,383} ,
/* 누 */    { 0xB204 , 0xB4A9 ,384} ,
/* 눅 */    { 0xB205 , 0xB4AA ,385} ,
/* 눈 */    { 0xB208 , 0xB4AB ,386} ,
/* 눋 */    { 0xB20B , 0xB4AC ,387} ,
/* 눌 */    { 0xB20C , 0xB4AD ,388} ,
/* 눔 */    { 0xB214 , 0xB4AE ,389} ,
/* 눕 */    { 0xB215 , 0xB4AF ,390} ,
/* 눗 */    { 0xB217 , 0xB4B0 ,391} ,
/* 눙 */    { 0xB219 , 0xB4B1 ,392} ,
/* 눠 */    { 0xB220 , 0xB4B2 ,393} ,
/* 눴 */    { 0xB234 , 0xB4B3 ,394} ,
/* 눼 */    { 0xB23C , 0xB4B4 ,395} ,
/* 뉘 */    { 0xB258 , 0xB4B5 ,396} ,
/* 뉜 */    { 0xB25C , 0xB4B6 ,397} ,
/* 뉠 */    { 0xB260 , 0xB4B7 ,398} ,
/* 뉨 */    { 0xB268 , 0xB4B8 ,399} ,
/* 뉩 */    { 0xB269 , 0xB4B9 ,400} ,
/* 뉴 */    { 0xB274 , 0xB4BA ,401} ,
/* 뉵 */    { 0xB275 , 0xB4BB ,402} ,
/* 뉼 */    { 0xB27C , 0xB4BC ,403} ,
/* 늄 */    { 0xB284 , 0xB4BD ,404} ,
/* 늅 */    { 0xB285 , 0xB4BE ,405} ,
/* 늉 */    { 0xB289 , 0xB4BF ,406} ,
/* 느 */    { 0xB290 , 0xB4C0 ,407} ,
/* 늑 */    { 0xB291 , 0xB4C1 ,408} ,
/* 는 */    { 0xB294 , 0xB4C2 ,409} ,
/* 늘 */    { 0xB298 , 0xB4C3 ,410} ,
/* 늙 */    { 0xB299 , 0xB4C4 ,411} ,
/* 늚 */    { 0xB29A , 0xB4C5 ,412} ,
/* 늠 */    { 0xB2A0 , 0xB4C6 ,413} ,
/* 늡 */    { 0xB2A1 , 0xB4C7 ,414} ,
/* 늣 */    { 0xB2A3 , 0xB4C8 ,415} ,
/* 능 */    { 0xB2A5 , 0xB4C9 ,416} ,
/* 늦 */    { 0xB2A6 , 0xB4CA ,417} ,
/* 늪 */    { 0xB2AA , 0xB4CB ,418} ,
/* 늬 */    { 0xB2AC , 0xB4CC ,419} ,
/* 늰 */    { 0xB2B0 , 0xB4CD ,420} ,
/* 늴 */    { 0xB2B4 , 0xB4CE ,421} ,
/* 니 */    { 0xB2C8 , 0xB4CF ,422} ,
/* 닉 */    { 0xB2C9 , 0xB4D0 ,423} ,
/* 닌 */    { 0xB2CC , 0xB4D1 ,424} ,
/* 닐 */    { 0xB2D0 , 0xB4D2 ,425} ,
/* 닒 */    { 0xB2D2 , 0xB4D3 ,426} ,
/* 님 */    { 0xB2D8 , 0xB4D4 ,427} ,
/* 닙 */    { 0xB2D9 , 0xB4D5 ,428} ,
/* 닛 */    { 0xB2DB , 0xB4D6 ,429} ,
/* 닝 */    { 0xB2DD , 0xB4D7 ,430} ,
/* 닢 */    { 0xB2E2 , 0xB4D8 ,431} ,

///////////////////////////////////////////////////////


/* 다 */    { 0xB2E4 , 0xB4D9 ,432} ,
/* 닥 */    { 0xB2E5 , 0xB4DA ,433} ,
/* 닦 */    { 0xB2E6 , 0xB4DB ,434} ,
/* 단 */    { 0xB2E8 , 0xB4DC ,435} ,
/* 닫 */    { 0xB2EB , 0xB4DD ,436} ,
/* 달 */    { 0xB2EC , 0xB4DE ,437} ,
/* 닭 */    { 0xB2ED , 0xB4DF ,438} ,
/* 닮 */    { 0xB2EE , 0xB4E0 ,439} ,
/* 닯 */    { 0xB2EF , 0xB4E1 ,440} ,
/* 닳 */    { 0xB2F3 , 0xB4E2 ,441} ,
/* 담 */    { 0xB2F4 , 0xB4E3 ,442} ,
/* 답 */    { 0xB2F5 , 0xB4E4 ,443} ,
/* 닷 */    { 0xB2F7 , 0xB4E5 ,444} ,
/* 닸 */    { 0xB2F8 , 0xB4E6 ,445} ,
/* 당 */    { 0xB2F9 , 0xB4E7 ,446} ,
/* 닺 */    { 0xB2FA , 0xB4E8 ,447} ,
/* 닻 */    { 0xB2FB , 0xB4E9 ,448} ,
/* 닿 */    { 0xB2FF , 0xB4EA ,449} ,
/* 대 */    { 0xB300 , 0xB4EB ,450} ,
/* 댁 */    { 0xB301 , 0xB4EC ,451} ,
/* 댄 */    { 0xB304 , 0xB4ED ,452} ,
/* 댈 */    { 0xB308 , 0xB4EE ,453} ,
/* 댐 */    { 0xB310 , 0xB4EF ,454} ,
/* 댑 */    { 0xB311 , 0xB4F0 ,455} ,
/* 댓 */    { 0xB313 , 0xB4F1 ,456} ,
/* 댔 */    { 0xB314 , 0xB4F2 ,457} ,
/* 댕 */    { 0xB315 , 0xB4F3 ,458} ,
/* 댜 */    { 0xB31C , 0xB4F4 ,459} ,
/* 더 */    { 0xB354 , 0xB4F5 ,460} ,
/* 덕 */    { 0xB355 , 0xB4F6 ,461} ,
/* 덖 */    { 0xB356 , 0xB4F7 ,462} ,
/* 던 */    { 0xB358 , 0xB4F8 ,463} ,
/* 덛 */    { 0xB35B , 0xB4F9 ,464} ,
/* 덜 */    { 0xB35C , 0xB4FA ,465} ,
/* 덞 */    { 0xB35E , 0xB4FB ,466} ,
/* 덟 */    { 0xB35F , 0xB4FC ,467} ,
/* 덤 */    { 0xB364 , 0xB4FD ,468} ,
/* 덥 */    { 0xB365 , 0xB4FE ,469} ,
/* 덧 */    { 0xB367 , 0xB5A1 ,470} ,
/* 덩 */    { 0xB369 , 0xB5A2 ,471} ,
/* 덫 */    { 0xB36B , 0xB5A3 ,472) ,
/* 덮 */    { 0xB36E , 0xB5A4 ,473} ,
/* 데 */    { 0xB370 , 0xB5A5 ,474} ,
/* 덱 */    { 0xB371 , 0xB5A6 ,475} ,
/* 덴 */    { 0xB374 , 0xB5A7 ,476} ,
/* 델 */    { 0xB378 , 0xB5A8 ,477} ,
/* 뎀 */    { 0xB380 , 0xB5A9 ,478} ,
/* 뎁 */    { 0xB381 , 0xB5AA ,479} ,
/* 뎃 */    { 0xB383 , 0xB5AB ,480} ,
/* 뎄 */    { 0xB384 , 0xB5AC ,481} ,
/* 뎅 */    { 0xB385 , 0xB5AD ,482} ,
/* 뎌 */    { 0xB38C , 0xB5AE ,483} ,
/* 뎐 */    { 0xB390 , 0xB5AF ,484} ,
/* 뎔 */    { 0xB394 , 0xB5B0 ,485} ,
/* 뎠 */    { 0xB3A0 , 0xB5B1 ,486} ,
/* 뎡 */    { 0xB3A1 , 0xB5B2 ,487} ,
/* 뎨 */    { 0xB3A8 , 0xB5B3 ,488} ,
/* 뎬 */    { 0xB3AC , 0xB5B4 ,489} ,
/* 도 */    { 0xB3C4 , 0xB5B5 ,490} ,
/* 독 */    { 0xB3C5 , 0xB5B6 ,491} ,
/* 돈 */    { 0xB3C8 , 0xB5B7 ,492} ,
/* 돋 */    { 0xB3CB , 0xB5B8 ,493} ,
/* 돌 */    { 0xB3CC , 0xB5B9 ,494} ,
/* 돎 */    { 0xB3CE , 0xB5BA ,495} ,
/* 돐 */    { 0xB3D0 , 0xB5BB ,496} ,
/* 돔 */    { 0xB3D4 , 0xB5BC ,497} ,
/* 돕 */    { 0xB3D5 , 0xB5BD ,498} ,
/* 돗 */    { 0xB3D7 , 0xB5BE ,499} ,
/* 동 */    { 0xB3D9 , 0xB5BF ,500} ,
/* 돛 */    { 0xB3DB , 0xB5C0 ,501} ,
/* 돝 */    { 0xB3DD , 0xB5C1 ,502} ,
/* 돠 */    { 0xB3E0 , 0xB5C2 ,503} ,
/* 돤 */    { 0xB3E4 , 0xB5C3 ,504} ,
/* 돨 */    { 0xB3E8 , 0xB5C4 ,505} ,
/* 돼 */    { 0xB3FC , 0xB5C5 ,506} ,
/* 됐 */    { 0xB410 , 0xB5C6 ,507} ,
/* 되 */    { 0xB418 , 0xB5C7 ,508} ,
/* 된 */    { 0xB41C , 0xB5C8 ,509} ,
/* 될 */    { 0xB420 , 0xB5C9 ,510} ,
/* 됨 */    { 0xB428 , 0xB5CA ,511} ,
/* 됩 */    { 0xB429 , 0xB5CB ,512} ,
/* 됫 */    { 0xB42B , 0xB5CC ,513} ,
/* 됴 */    { 0xB434 , 0xB5CD ,514} ,
/* 두 */    { 0xB450 , 0xB5CE ,515} ,
/* 둑 */    { 0xB451 , 0xB5CF ,516} ,
/* 둔 */    { 0xB454 , 0xB5D0 ,517} ,
/* 둘 */    { 0xB458 , 0xB5D1 ,518} ,
/* 둠 */    { 0xB460 , 0xB5D2 ,519} ,
/* 둡 */    { 0xB461 , 0xB5D3 ,520} ,
/* 둣 */    { 0xB463 , 0xB5D4 ,521} ,
/* 둥 */    { 0xB465 , 0xB5D5 ,522} ,
/* 둬 */    { 0xB46C , 0xB5D6 ,523} ,
/* 뒀 */    { 0xB480 , 0xB5D7 ,524} ,
/* 뒈 */    { 0xB488 , 0xB5D8 ,525} ,
/* 뒝 */    { 0xB49D , 0xB5D9 ,526} ,
/* 뒤 */    { 0xB4A4 , 0xB5DA ,527} ,
/* 뒨 */    { 0xB4A8 , 0xB5DB ,528} ,
/* 뒬 */    { 0xB4AC , 0xB5DC ,529} ,
/* 뒵 */    { 0xB4B5 , 0xB5DD ,530} ,
/* 뒷 */    { 0xB4B7 , 0xB5DE ,531} ,
/* 뒹 */    { 0xB4B9 , 0xB5DF ,532} ,
/* 듀 */    { 0xB4C0 , 0xB5E0 ,533} ,
/* 듄 */    { 0xB4C4 , 0xB5E1 ,534} ,
/* 듈 */    { 0xB4C8 , 0xB5E2 ,535} ,
/* 듐 */    { 0xB4D0 , 0xB5E3 ,536} ,
/* 듕 */    { 0xB4D5 , 0xB5E4 ,537} ,
/* 드 */    { 0xB4DC , 0xB5E5 ,538} ,
/* 득 */    { 0xB4DD , 0xB5E6 ,539} ,
/* 든 */    { 0xB4E0 , 0xB5E7 ,540} ,
/* 듣 */    { 0xB4E3 , 0xB5E8 ,541} ,
/* 들 */    { 0xB4E4 , 0xB5E9 ,542} ,
/* 듦 */    { 0xB4E6 , 0xB5EA ,543} ,
/* 듬 */    { 0xB4EC , 0xB5EB ,544} ,
/* 듭 */    { 0xB4ED , 0xB5EC ,545} ,
/* 듯 */    { 0xB4EF , 0xB5ED ,546} ,
/* 등 */    { 0xB4F1 , 0xB5EE ,547} ,
/* 듸 */    { 0xB4F8 , 0xB5EF ,548} ,
/* 디 */    { 0xB514 , 0xB5F0 ,549} ,
/* 딕 */    { 0xB515 , 0xB5F1 ,550} ,
/* 딘 */    { 0xB518 , 0xB5F2 ,551} ,
/* 딛 */    { 0xB51B , 0xB5F3 ,552} ,
/* 딜 */    { 0xB51C , 0xB5F4 ,553} ,
/* 딤 */    { 0xB524 , 0xB5F5 ,554} ,
/* 딥 */    { 0xB525 , 0xB5F6 ,555} ,
/* 딧 */    { 0xB527 , 0xB5F7 ,556} ,
/* 딨 */    { 0xB528 , 0xB5F8 ,557} ,
/* 딩 */    { 0xB529 , 0xB5F9 ,558} ,
/* 딪 */    { 0xB52A , 0xB5FA ,559} ,
/* 따 */    { 0xB530 , 0xB5FB ,560} ,
/* 딱 */    { 0xB531 , 0xB5FC ,561} ,
/* 딴 */    { 0xB534 , 0xB5FD ,562} ,
/* 딸 */    { 0xB538 , 0xB5FE ,563} ,
/* 땀 */    { 0xB540 , 0xB6A1 ,564} ,
/* 땁 */    { 0xB541 , 0xB6A2 ,565} ,
/* 땃 */    { 0xB543 , 0xB6A3 ,566} ,
/* 땄 */    { 0xB544 , 0xB6A4 ,567} ,
/* 땅 */    { 0xB545 , 0xB6A5 ,568} ,
/* 땋 */    { 0xB54B , 0xB6A6 ,569} ,
/* 때 */    { 0xB54C , 0xB6A7 ,570} ,
/* 땍 */    { 0xB54D , 0xB6A8 ,571} ,
/* 땐 */    { 0xB550 , 0xB6A9 ,572} ,
/* 땔 */    { 0xB554 , 0xB6AA ,573} ,
/* 땜 */    { 0xB55C , 0xB6AB ,574} ,
/* 땝 */    { 0xB55D , 0xB6AC ,575} ,
/* 땟 */    { 0xB55F , 0xB6AD ,576} ,
/* 땠 */    { 0xB560 , 0xB6AE ,577} ,
/* 땡 */    { 0xB561 , 0xB6AF ,578} ,
/* 떠 */    { 0xB5A0 , 0xB6B0 ,579} ,
/* 떡 */    { 0xB5A1 , 0xB6B1 ,580} ,
/* 떤 */    { 0xB5A4 , 0xB6B2 ,581} ,
/* 떨 */    { 0xB5A8 , 0xB6B3 ,582} ,
/* 떪 */    { 0xB5AA , 0xB6B4 ,583} ,
/* 떫 */    { 0xB5AB , 0xB6B5 ,584} ,
/* 떰 */    { 0xB5B0 , 0xB6B6 ,585} ,
/* 떱 */    { 0xB5B1 , 0xB6B7 ,586} ,
/* 떳 */    { 0xB5B3 , 0xB6B8 ,587} ,
/* 떴 */    { 0xB5B4 , 0xB6B9 ,588} ,
/* 떵 */    { 0xB5B5 , 0xB6BA ,589} ,
/* 떻 */    { 0xB5BB , 0xB6BB ,590} ,
/* 떼 */    { 0xB5BC , 0xB6BC ,591} ,
/* 떽 */    { 0xB5BD , 0xB6BD ,592} ,
/* 뗀 */    { 0xB5C0 , 0xB6BE ,593} ,
/* 뗄 */    { 0xB5C4 , 0xB6BF ,594} ,
/* 뗌 */    { 0xB5CC , 0xB6C0 ,595} ,
/* 뗍 */    { 0xB5CD , 0xB6C1 ,596} ,
/* 뗏 */    { 0xB5CF , 0xB6C2 ,597} ,
/* 뗐 */    { 0xB5D0 , 0xB6C3 ,598} ,
/* 뗑 */    { 0xB5D1 , 0xB6C4 ,599} ,
/* 뗘 */    { 0xB5D8 , 0xB6C5 ,600} ,
/* 뗬 */    { 0xB5EC , 0xB6C6 ,601} ,
/* 또 */    { 0xB610 , 0xB6C7 ,602} ,
/* 똑 */    { 0xB611 , 0xB6C8 ,603} ,
/* 똔 */    { 0xB614 , 0xB6C9 ,604} ,
/* 똘 */    { 0xB618 , 0xB6CA ,605} ,
/* 똥 */    { 0xB625 , 0xB6CB ,606} ,
/* 똬 */    { 0xB62C , 0xB6CC ,607} ,
/* 똴 */    { 0xB634 , 0xB6CD ,608} ,
/* 뙈 */    { 0xB648 , 0xB6CE ,609} ,
/* 뙤 */    { 0xB664 , 0xB6CF ,610} ,
/* 뙨 */    { 0xB668 , 0xB6D0 ,611} ,
/* 뚜 */    { 0xB69C , 0xB6D1 ,612} ,
/* 뚝 */    { 0xB69D , 0xB6D2 ,613} ,
/* 뚠 */    { 0xB6A0 , 0xB6D3 ,614} ,
/* 뚤 */    { 0xB6A4 , 0xB6D4 ,615} ,
/* 뚫 */    { 0xB6AB , 0xB6D5 ,616} ,
/* 뚬 */    { 0xB6AC , 0xB6D6 ,617} ,
/* 뚱 */    { 0xB6B1 , 0xB6D7 ,618} ,
/* 뛔 */    { 0xB6D4 , 0xB6D8 ,619} ,
/* 뛰 */    { 0xB6F0 , 0xB6D9 ,620} ,
/* 뛴 */    { 0xB6F4 , 0xB6DA ,621} ,
/* 뛸 */    { 0xB6F8 , 0xB6DB ,622} ,
/* 뜀 */    { 0xB700 , 0xB6DC ,623} ,
/* 뜁 */    { 0xB701 , 0xB6DD ,624} ,
/* 뜅 */    { 0xB705 , 0xB6DE ,625} ,
/* 뜨 */    { 0xB728 , 0xB6DF ,626} ,
/* 뜩 */    { 0xB729 , 0xB6E0 ,627} ,
/* 뜬 */    { 0xB72C , 0xB6E1 ,628} ,
/* 뜯 */    { 0xB72F , 0xB6E2 ,629} ,
/* 뜰 */    { 0xB730 , 0xB6E3 ,630} ,
/* 뜸 */    { 0xB738 , 0xB6E4 ,631} ,
/* 뜹 */    { 0xB739 , 0xB6E5 ,632} ,
/* 뜻 */    { 0xB73B , 0xB6E6 ,633} ,
/* 띄 */    { 0xB744 , 0xB6E7 ,634} ,
/* 띈 */    { 0xB748 , 0xB6E8 ,635} ,
/* 띌 */    { 0xB74C , 0xB6E9 ,636} ,
/* 띔 */    { 0xB754 , 0xB6EA ,637} ,
/* 띕 */    { 0xB755 , 0xB6EB ,638} ,
/* 띠 */    { 0xB760 , 0xB6EC ,639} ,
/* 띤 */    { 0xB764 , 0xB6ED ,640} ,
/* 띨 */    { 0xB768 , 0xB6EE ,641} ,
/* 띰 */    { 0xB770 , 0xB6EF ,642} ,
/* 띱 */    { 0xB771 , 0xB6F0 ,643} ,
/* 띳 */    { 0xB773 , 0xB6F1 ,644} ,
/* 띵 */    { 0xB775 , 0xB6F2 ,645} ,


/* 라 */    { 0xB77C , 0xB6F3 ,646} ,
/* 락 */    { 0xB77D , 0xB6F4 ,647} ,
/* 란 */    { 0xB780 , 0xB6F5 ,648} ,
/* 랄 */    { 0xB784 , 0xB6F6 ,649} ,
/* 람 */    { 0xB78C , 0xB6F7 ,650} ,
/* 랍 */    { 0xB78D , 0xB6F8 ,651} ,
/* 랏 */    { 0xB78F , 0xB6F9 ,652} ,
/* 랐 */    { 0xB790 , 0xB6FA ,653} ,
/* 랑 */    { 0xB791 , 0xB6FB ,654} ,
/* 랒 */    { 0xB792 , 0xB6FC ,655} ,
/* 랖 */    { 0xB796 , 0xB6FD ,656} ,
/* 랗 */    { 0xB797 , 0xB6FE ,657} ,
/* 래 */    { 0xB798 , 0xB7A1 ,658} ,
/* 랙 */    { 0xB799 , 0xB7A2 ,659} ,
/* 랜 */    { 0xB79C , 0xB7A3 ,660} ,
/* 랠 */    { 0xB7A0 , 0xB7A4 ,661} ,
/* 램 */    { 0xB7A8 , 0xB7A5 ,662} ,
/* 랩 */    { 0xB7A9 , 0xB7A6 ,663} ,
/* 랫 */    { 0xB7AB , 0xB7A7 ,664} ,
/* 랬 */    { 0xB7AC , 0xB7A8 ,665} ,
/* 랭 */    { 0xB7AD , 0xB7A9 ,666} ,
/* 랴 */    { 0xB7B4 , 0xB7AA ,667} ,
/* 략 */    { 0xB7B5 , 0xB7AB ,668} ,
/* 랸 */    { 0xB7B8 , 0xB7AC ,669} ,
/* 럇 */    { 0xB7C7 , 0xB7AD ,670} ,
/* 량 */    { 0xB7C9 , 0xB7AE ,671} ,
/* 러 */    { 0xB7EC , 0xB7AF ,672} ,
/* 럭 */    { 0xB7ED , 0xB7B0 ,673} ,
/* 런 */    { 0xB7F0 , 0xB7B1 ,674} ,
/* 럴 */    { 0xB7F4 , 0xB7B2 ,675} ,
/* 럼 */    { 0xB7FC , 0xB7B3 ,676} ,
/* 럽 */    { 0xB7FD , 0xB7B4 ,677} ,
/* 럿 */    { 0xB7FF , 0xB7B5 ,678} ,
/* 렀 */    { 0xB800 , 0xB7B6 ,679} ,
/* 렁 */    { 0xB801 , 0xB7B7 ,680} ,
/* 렇 */    { 0xB807 , 0xB7B8 ,681} ,
/* 레 */    { 0xB808 , 0xB7B9 ,682} ,
/* 렉 */    { 0xB809 , 0xB7BA ,683} ,
/* 렌 */    { 0xB80C , 0xB7BB ,684} ,
/* 렐 */    { 0xB810 , 0xB7BC ,685} ,
/* 렘 */    { 0xB818 , 0xB7BD ,686} ,
/* 렙 */    { 0xB819 , 0xB7BE ,687} ,
/* 렛 */    { 0xB81B , 0xB7BF ,688} ,
/* 렝 */    { 0xB81D , 0xB7C0 ,689} ,
/* 려 */    { 0xB824 , 0xB7C1 ,690} ,
/* 력 */    { 0xB825 , 0xB7C2 ,691} ,
/* 련 */    { 0xB828 , 0xB7C3 ,692} ,
/* 렬 */    { 0xB82C , 0xB7C4 ,693} ,
/* 렴 */    { 0xB834 , 0xB7C5 ,694} ,
/* 렵 */    { 0xB835 , 0xB7C6 ,695} ,
/* 렷 */    { 0xB837 , 0xB7C7 ,696} ,
/* 렸 */    { 0xB838 , 0xB7C8 ,697} ,
/* 령 */    { 0xB839 , 0xB7C9 ,698} ,
/* 례 */    { 0xB840 , 0xB7CA ,799} ,
/* 롄 */    { 0xB844 , 0xB7CB ,700} ,
/* 롑 */    { 0xB851 , 0xB7CC ,701} ,
/* 롓 */    { 0xB853 , 0xB7CD ,702} ,
/* 로 */    { 0xB85C , 0xB7CE ,703} ,
/* 록 */    { 0xB85D , 0xB7CF ,704} ,
/* 론 */    { 0xB860 , 0xB7D0 ,705} ,
/* 롤 */    { 0xB864 , 0xB7D1 ,706} ,
/* 롬 */    { 0xB86C , 0xB7D2 ,707} ,
/* 롭 */    { 0xB86D , 0xB7D3 ,708} ,
/* 롯 */    { 0xB86F , 0xB7D4 ,709} ,
/* 롱 */    { 0xB871 , 0xB7D5 ,710} ,
/* 롸 */    { 0xB878 , 0xB7D6 ,711} ,
/* 롼 */    { 0xB87C , 0xB7D7 ,712} ,
/* 뢍 */    { 0xB88D , 0xB7D8 ,713} ,
/* 뢨 */    { 0xB8A8 , 0xB7D9 ,714} ,
/* 뢰 */    { 0xB8B0 , 0xB7DA ,715} ,
/* 뢴 */    { 0xB8B4 , 0xB7DB ,716} ,
/* 뢸 */    { 0xB8B8 , 0xB7DC ,717} ,
/* 룀 */    { 0xB8C0 , 0xB7DD ,718} ,
/* 룁 */    { 0xB8C1 , 0xB7DE ,719} ,
/* 룃 */    { 0xB8C3 , 0xB7DF ,720} ,
/* 룅 */    { 0xB8C5 , 0xB7E0 ,721} ,
/* 료 */    { 0xB8CC , 0xB7E1 ,722} ,
/* 룐 */    { 0xB8D0 , 0xB7E2 ,723} ,
/* 룔 */    { 0xB8D4 , 0xB7E3 ,724} ,
/* 룝 */    { 0xB8DD , 0xB7E4 ,725} ,
/* 룟 */    { 0xB8DF , 0xB7E5 ,726} ,
/* 룡 */    { 0xB8E1 , 0xB7E6 ,727} ,
/* 루 */    { 0xB8E8 , 0xB7E7 ,728} ,
/* 룩 */    { 0xB8E9 , 0xB7E8 ,729} ,
/* 룬 */    { 0xB8EC , 0xB7E9 ,730} ,
/* 룰 */    { 0xB8F0 , 0xB7EA ,731} ,
/* 룸 */    { 0xB8F8 , 0xB7EB ,732} ,
/* 룹 */    { 0xB8F9 , 0xB7EC ,733} ,
/* 룻 */    { 0xB8FB , 0xB7ED ,734} ,
/* 룽 */    { 0xB8FD , 0xB7EE ,735} ,
/* 뤄 */    { 0xB904 , 0xB7EF ,736} ,
/* 뤘 */    { 0xB918 , 0xB7F0 ,737} ,
/* 뤠 */    { 0xB920 , 0xB7F1 ,738} ,
/* 뤼 */    { 0xB93C , 0xB7F2 ,739} ,
/* 뤽 */    { 0xB93D , 0xB7F3 ,740} ,
/* 륀 */    { 0xB940 , 0xB7F4 ,741} ,
/* 륄 */    { 0xB944 , 0xB7F5 ,742} ,
/* 륌 */    { 0xB94C , 0xB7F6 ,743} ,
/* 륏 */    { 0xB94F , 0xB7F7 ,744} ,
/* 륑 */    { 0xB951 , 0xB7F8 ,745} ,
/* 류 */    { 0xB958 , 0xB7F9 ,746} ,
/* 륙 */    { 0xB959 , 0xB7FA ,747} ,
/* 륜 */    { 0xB95C , 0xB7FB ,748} ,
/* 률 */    { 0xB960 , 0xB7FC ,749} ,
/* 륨 */    { 0xB968 , 0xB7FD ,750} ,
/* 륩 */    { 0xB969 , 0xB7FE ,751} ,
/* 륫 */    { 0xB96B , 0xB8A1 ,752} ,
/* 륭 */    { 0xB96D , 0xB8A2 ,753} ,
/* 르 */    { 0xB974 , 0xB8A3 ,754} ,
/* 륵 */    { 0xB975 , 0xB8A4 ,755} ,
/* 른 */    { 0xB978 , 0xB8A5 ,756} ,
/* 를 */    { 0xB97C , 0xB8A6 ,757} ,
/* 름 */    { 0xB984 , 0xB8A7 ,758} ,
/* 릅 */    { 0xB985 , 0xB8A8 ,759} ,
/* 릇 */    { 0xB987 , 0xB8A9 ,760} ,
/* 릉 */    { 0xB989 , 0xB8AA ,761} ,
/* 릊 */    { 0xB98A , 0xB8AB ,762} ,
/* 릍 */    { 0xB98D , 0xB8AC ,763} ,
/* 릎 */    { 0xB98E , 0xB8AD ,764} ,
/* 리 */    { 0xB9AC , 0xB8AE ,765} ,
/* 릭 */    { 0xB9AD , 0xB8AF ,766} ,
/* 린 */    { 0xB9B0 , 0xB8B0 ,767} ,
/* 릴 */    { 0xB9B4 , 0xB8B1 ,768} ,
/* 림 */    { 0xB9BC , 0xB8B2 ,769} ,
/* 립 */    { 0xB9BD , 0xB8B3 ,770} ,
/* 릿 */    { 0xB9BF , 0xB8B4 ,771} ,
/* 링 */    { 0xB9C1 , 0xB8B5 ,772} ,


/* 마 */    { 0xB9C8 , 0xB8B6 ,773} ,
/* 막 */    { 0xB9C9 , 0xB8B7 ,774} ,
/* 만 */    { 0xB9CC , 0xB8B8 ,775} ,
/* 많 */    { 0xB9CE , 0xB8B9 ,776} ,
/* 맏 */    { 0xB9CF , 0xB8BA ,777} ,
/* 말 */    { 0xB9D0 , 0xB8BB ,778} ,
/* 맑 */    { 0xB9D1 , 0xB8BC ,779} ,
/* 맒 */    { 0xB9D2 , 0xB8BD ,780} ,
/* 맘 */    { 0xB9D8 , 0xB8BE ,781} ,
/* 맙 */    { 0xB9D9 , 0xB8BF ,782} ,
/* 맛 */    { 0xB9DB , 0xB8C0 ,783} ,
/* 망 */    { 0xB9DD , 0xB8C1 ,784} ,
/* 맞 */    { 0xB9DE , 0xB8C2 ,785} ,
/* 맡 */    { 0xB9E1 , 0xB8C3 ,786} ,
/* 맣 */    { 0xB9E3 , 0xB8C4 ,787} ,
/* 매 */    { 0xB9E4 , 0xB8C5 ,788} ,
/* 맥 */    { 0xB9E5 , 0xB8C6 ,789} ,
/* 맨 */    { 0xB9E8 , 0xB8C7 ,790} ,
/* 맬 */    { 0xB9EC , 0xB8C8 ,791} ,
/* 맴 */    { 0xB9F4 , 0xB8C9 ,792} ,
/* 맵 */    { 0xB9F5 , 0xB8CA ,793} ,
/* 맷 */    { 0xB9F7 , 0xB8CB ,794} ,
/* 맸 */    { 0xB9F8 , 0xB8CC ,795} ,
/* 맹 */    { 0xB9F9 , 0xB8CD ,796} ,
/* 맺 */    { 0xB9FA , 0xB8CE ,797} ,
/* 먀 */    { 0xBA00 , 0xB8CF ,798} ,
/* 먁 */    { 0xBA01 , 0xB8D0 ,799} ,
/* 먈 */    { 0xBA08 , 0xB8D1 ,800} ,
/* 먕 */    { 0xBA15 , 0xB8D2 ,801} ,
/* 머 */    { 0xBA38 , 0xB8D3 ,802} ,
/* 먹 */    { 0xBA39 , 0xB8D4 ,803} ,
/* 먼 */    { 0xBA3C , 0xB8D5 ,804} ,
/* 멀 */    { 0xBA40 , 0xB8D6 ,805} ,
/* 멂 */    { 0xBA42 , 0xB8D7 ,806} ,
/* 멈 */    { 0xBA48 , 0xB8D8 ,807} ,
/* 멉 */    { 0xBA49 , 0xB8D9 ,808} ,
/* 멋 */    { 0xBA4B , 0xB8DA ,809} ,
/* 멍 */    { 0xBA4D , 0xB8DB ,810} ,
/* 멎 */    { 0xBA4E , 0xB8DC ,811} ,
/* 멓 */    { 0xBA53 , 0xB8DD ,812} ,
/* 메 */    { 0xBA54 , 0xB8DE ,813} ,
/* 멕 */    { 0xBA55 , 0xB8DF ,814} ,
/* 멘 */    { 0xBA58 , 0xB8E0 ,815} ,
/* 멜 */    { 0xBA5C , 0xB8E1 ,816} ,
/* 멤 */    { 0xBA64 , 0xB8E2 ,817} ,
/* 멥 */    { 0xBA65 , 0xB8E3 ,818} ,
/* 멧 */    { 0xBA67 , 0xB8E4 ,819} ,
/* 멨 */    { 0xBA68 , 0xB8E5 ,820} ,
/* 멩 */    { 0xBA69 , 0xB8E6 ,821} ,
/* 며 */    { 0xBA70 , 0xB8E7 ,822} ,
/* 멱 */    { 0xBA71 , 0xB8E8 ,823} ,
/* 면 */    { 0xBA74 , 0xB8E9 ,824} ,
/* 멸 */    { 0xBA78 , 0xB8EA ,825} ,
/* 몃 */    { 0xBA83 , 0xB8EB ,826} ,
/* 몄 */    { 0xBA84 , 0xB8EC ,827} ,
/* 명 */    { 0xBA85 , 0xB8ED ,828} ,
/* 몇 */    { 0xBA87 , 0xB8EE ,829} ,
/* 몌 */    { 0xBA8C , 0xB8EF ,830} ,
/* 모 */    { 0xBAA8 , 0xB8F0 ,831} ,
/* 목 */    { 0xBAA9 , 0xB8F1 ,832} ,
/* 몫 */    { 0xBAAB , 0xB8F2 ,833} ,
/* 몬 */    { 0xBAAC , 0xB8F3 ,834} ,
/* 몰 */    { 0xBAB0 , 0xB8F4 ,835} ,
/* 몲 */    { 0xBAB2 , 0xB8F5 ,836} ,
/* 몸 */    { 0xBAB8 , 0xB8F6 ,837} ,
/* 몹 */    { 0xBAB9 , 0xB8F7 ,838} ,
/* 못 */    { 0xBABB , 0xB8F8 ,839} ,
/* 몽 */    { 0xBABD , 0xB8F9 ,840} ,
/* 뫄 */    { 0xBAC4 , 0xB8FA ,841} ,
/* 뫈 */    { 0xBAC8 , 0xB8FB ,842} ,
/* 뫘 */    { 0xBAD8 , 0xB8FC ,843} ,
/* 뫙 */    { 0xBAD9 , 0xB8FD ,844} ,
/* 뫼 */    { 0xBAFC , 0xB8FE ,845} ,
/* 묀 */    { 0xBB00 , 0xB9A1 ,846} ,
/* 묄 */    { 0xBB04 , 0xB9A2 ,847} ,
/* 묍 */    { 0xBB0D , 0xB9A3 ,848} ,
/* 묏 */    { 0xBB0F , 0xB9A4 ,849} ,
/* 묑 */    { 0xBB11 , 0xB9A5 ,850} ,
/* 묘 */    { 0xBB18 , 0xB9A6 ,851} ,
/* 묜 */    { 0xBB1C , 0xB9A7 ,852} ,
/* 묠 */    { 0xBB20 , 0xB9A8 ,853} ,
/* 묩 */    { 0xBB29 , 0xB9A9 ,854} ,
/* 묫 */    { 0xBB2B , 0xB9AA ,855} ,
/* 무 */    { 0xBB34 , 0xB9AB ,856} ,
/* 묵 */    { 0xBB35 , 0xB9AC ,857} ,
/* 묶 */    { 0xBB36 , 0xB9AD ,858} ,
/* 문 */    { 0xBB38 , 0xB9AE ,859} ,
/* 묻 */    { 0xBB3B , 0xB9AF ,860} ,
/* 물 */    { 0xBB3C , 0xB9B0 ,861} ,
/* 묽 */    { 0xBB3D , 0xB9B1 ,862} ,
/* 묾 */    { 0xBB3E , 0xB9B2 ,863} ,
/* 뭄 */    { 0xBB44 , 0xB9B3 ,864} ,
/* 뭅 */    { 0xBB45 , 0xB9B4 ,865} ,
/* 뭇 */    { 0xBB47 , 0xB9B5 ,866} ,
/* 뭉 */    { 0xBB49 , 0xB9B6 ,867} ,
/* 뭍 */    { 0xBB4D , 0xB9B7 ,868} ,
/* 뭏 */    { 0xBB4F , 0xB9B8 ,869} ,
/* 뭐 */    { 0xBB50 , 0xB9B9 ,870} ,
/* 뭔 */    { 0xBB54 , 0xB9BA ,871} ,
/* 뭘 */    { 0xBB58 , 0xB9BB ,872} ,
/* 뭡 */    { 0xBB61 , 0xB9BC ,873} ,
/* 뭣 */    { 0xBB63 , 0xB9BD ,874} ,
/* 뭬 */    { 0xBB6C , 0xB9BE ,875} ,
/* 뮈 */    { 0xBB88 , 0xB9BF ,876} ,
/* 뮌 */    { 0xBB8C , 0xB9C0 ,877} ,
/* 뮐 */    { 0xBB90 , 0xB9C1 ,878} ,
/* 뮤 */    { 0xBBA4 , 0xB9C2 ,879} ,
/* 뮨 */    { 0xBBA8 , 0xB9C3 ,880} ,
/* 뮬 */    { 0xBBAC , 0xB9C4 ,881} ,
/* 뮴 */    { 0xBBB4 , 0xB9C5 ,882} ,
/* 뮷 */    { 0xBBB7 , 0xB9C6 ,883} ,
/* 므 */    { 0xBBC0 , 0xB9C7 ,884} ,
/* 믄 */    { 0xBBC4 , 0xB9C8 ,885} ,
/* 믈 */    { 0xBBC8 , 0xB9C9 ,886} ,
/* 믐 */    { 0xBBD0 , 0xB9CA ,887} ,
/* 믓 */    { 0xBBD3 , 0xB9CB ,888} ,
/* 미 */    { 0xBBF8 , 0xB9CC ,889} ,
/* 믹 */    { 0xBBF9 , 0xB9CD ,890} ,
/* 민 */    { 0xBBFC , 0xB9CE ,891} ,
/* 믿 */    { 0xBBFF , 0xB9CF ,892} ,
/* 밀 */    { 0xBC00 , 0xB9D0 ,893} ,
/* 밂 */    { 0xBC02 , 0xB9D1 ,894} ,
/* 밈 */    { 0xBC08 , 0xB9D2 ,895} ,
/* 밉 */    { 0xBC09 , 0xB9D3 ,896} ,
/* 밋 */    { 0xBC0B , 0xB9D4 ,897} ,
/* 밌 */    { 0xBC0C , 0xB9D5 ,898} ,
/* 밍 */    { 0xBC0D , 0xB9D6 ,899} ,
/* 및 */    { 0xBC0F , 0xB9D7 ,900} ,
/* 밑 */    { 0xBC11 , 0xB9D8 ,901} ,

/* 바 */    { 0xBC14 , 0xB9D9 ,902} ,
/* 박 */    { 0xBC15 , 0xB9DA ,903} ,
/* 밖 */    { 0xBC16 , 0xB9DB ,904} ,
/* 밗 */    { 0xBC17 , 0xB9DC ,905} ,
/* 반 */    { 0xBC18 , 0xB9DD ,906} ,
/* 받 */    { 0xBC1B , 0xB9DE ,907} ,
/* 발 */    { 0xBC1C , 0xB9DF ,908} ,
/* 밝 */    { 0xBC1D , 0xB9E0 ,909} ,
/* 밞 */    { 0xBC1E , 0xB9E1 ,910} ,
/* 밟 */    { 0xBC1F , 0xB9E2 ,911} ,
/* 밤 */    { 0xBC24 , 0xB9E3 ,912} ,
/* 밥 */    { 0xBC25 , 0xB9E4 ,913} ,
/* 밧 */    { 0xBC27 , 0xB9E5 ,914} ,
/* 방 */    { 0xBC29 , 0xB9E6 ,915} ,
/* 밭 */    { 0xBC2D , 0xB9E7 ,916} ,
/* 배 */    { 0xBC30 , 0xB9E8 ,917} ,
/* 백 */    { 0xBC31 , 0xB9E9 ,918} ,
/* 밴 */    { 0xBC34 , 0xB9EA ,919} ,
/* 밸 */    { 0xBC38 , 0xB9EB ,920} ,
/* 뱀 */    { 0xBC40 , 0xB9EC ,921} ,
/* 뱁 */    { 0xBC41 , 0xB9ED ,922} ,
/* 뱃 */    { 0xBC43 , 0xB9EE ,923} ,
/* 뱄 */    { 0xBC44 , 0xB9EF ,924} ,
/* 뱅 */    { 0xBC45 , 0xB9F0 ,925} ,
/* 뱉 */    { 0xBC49 , 0xB9F1 ,926} ,
/* 뱌 */    { 0xBC4C , 0xB9F2 ,927} ,
/* 뱍 */    { 0xBC4D , 0xB9F3 ,928} ,
/* 뱐 */    { 0xBC50 , 0xB9F4 ,929} ,
/* 뱝 */    { 0xBC5D , 0xB9F5 ,930} ,
/* 버 */    { 0xBC84 , 0xB9F6 ,931} ,
/* 벅 */    { 0xBC85 , 0xB9F7 ,932} ,
/* 번 */    { 0xBC88 , 0xB9F8 ,933} ,
/* 벋 */    { 0xBC8B , 0xB9F9 ,934} ,
/* 벌 */    { 0xBC8C , 0xB9FA ,935} ,
/* 벎 */    { 0xBC8E , 0xB9FB ,936} ,
/* 범 */    { 0xBC94 , 0xB9FC ,937} ,
/* 법 */    { 0xBC95 , 0xB9FD ,938} ,
/* 벗 */    { 0xBC97 , 0xB9FE ,939} ,
/* 벙 */    { 0xBC99 , 0xBAA1 ,940} ,
/* 벚 */    { 0xBC9A , 0xBAA2 ,941} ,
/* 베 */    { 0xBCA0 , 0xBAA3 ,942} ,
/* 벡 */    { 0xBCA1 , 0xBAA4 ,943} ,
/* 벤 */    { 0xBCA4 , 0xBAA5 ,944} ,
/* 벧 */    { 0xBCA7 , 0xBAA6 ,945} ,
/* 벨 */    { 0xBCA8 , 0xBAA7 ,946} ,
/* 벰 */    { 0xBCB0 , 0xBAA8 ,947} ,
/* 벱 */    { 0xBCB1 , 0xBAA9 ,948} ,
/* 벳 */    { 0xBCB3 , 0xBAAA ,949} ,
/* 벴 */    { 0xBCB4 , 0xBAAB ,950} ,
/* 벵 */    { 0xBCB5 , 0xBAAC ,951} ,
/* 벼 */    { 0xBCBC , 0xBAAD ,952} ,
/* 벽 */    { 0xBCBD , 0xBAAE ,953} ,
/* 변 */    { 0xBCC0 , 0xBAAF ,954} ,
/* 별 */    { 0xBCC4 , 0xBAB0 ,955} ,
/* 볍 */    { 0xBCCD , 0xBAB1 ,956} ,
/* 볏 */    { 0xBCCF , 0xBAB2 ,957} ,
/* 볐 */    { 0xBCD0 , 0xBAB3 ,958} ,
/* 병 */    { 0xBCD1 , 0xBAB4 ,959} ,
/* 볕 */    { 0xBCD5 , 0xBAB5 ,960} ,
/* 볘 */    { 0xBCD8 , 0xBAB6 ,961} ,
/* 볜 */    { 0xBCDC , 0xBAB7 ,962} ,
/* 보 */    { 0xBCF4 , 0xBAB8 ,963} ,
/* 복 */    { 0xBCF5 , 0xBAB9 ,964} ,
/* 볶 */    { 0xBCF6 , 0xBABA ,965} ,
/* 본 */    { 0xBCF8 , 0xBABB ,966} ,
/* 볼 */    { 0xBCFC , 0xBABC ,967} ,
/* 봄 */    { 0xBD04 , 0xBABD ,968} ,
/* 봅 */    { 0xBD05 , 0xBABE ,969} ,
/* 봇 */    { 0xBD07 , 0xBABF ,970} ,
/* 봉 */    { 0xBD09 , 0xBAC0 ,971} ,
/* 봐 */    { 0xBD10 , 0xBAC1 ,972} ,
/* 봔 */    { 0xBD14 , 0xBAC2 ,973} ,
/* 봤 */    { 0xBD24 , 0xBAC3 ,974} ,
/* 봬 */    { 0xBD2C , 0xBAC4 ,975} ,
/* 뵀 */    { 0xBD40 , 0xBAC5 ,976} ,
/* 뵈 */    { 0xBD48 , 0xBAC6 ,977} ,
/* 뵉 */    { 0xBD49 , 0xBAC7 ,978} ,
/* 뵌 */    { 0xBD4C , 0xBAC8 ,979} ,
/* 뵐 */    { 0xBD50 , 0xBAC9 ,980} ,
/* 뵘 */    { 0xBD58 , 0xBACA ,981} ,
/* 뵙 */    { 0xBD59 , 0xBACB ,982} ,
/* 뵤 */    { 0xBD64 , 0xBACC ,983} ,
/* 뵨 */    { 0xBD68 , 0xBACD ,984} ,
/* 부 */    { 0xBD80 , 0xBACE ,985} ,
/* 북 */    { 0xBD81 , 0xBACF ,986} ,
/* 분 */    { 0xBD84 , 0xBAD0 ,987} ,
/* 붇 */    { 0xBD87 , 0xBAD1 ,988} ,
/* 불 */    { 0xBD88 , 0xBAD2 ,989} ,
/* 붉 */    { 0xBD89 , 0xBAD3 ,990} ,
/* 붊 */    { 0xBD8A , 0xBAD4 ,991} ,
/* 붐 */    { 0xBD90 , 0xBAD5 ,992} ,
/* 붑 */    { 0xBD91 , 0xBAD6 ,993} ,
/* 붓 */    { 0xBD93 , 0xBAD7 ,994} ,
/* 붕 */    { 0xBD95 , 0xBAD8 ,995} ,
/* 붙 */    { 0xBD99 , 0xBAD9 ,996} ,
/* 붚 */    { 0xBD9A , 0xBADA ,997} ,
/* 붜 */    { 0xBD9C , 0xBADB ,998} ,
/* 붤 */    { 0xBDA4 , 0xBADC ,999} ,
/* 붰 */    { 0xBDB0 , 0xBADD ,1000} ,
/* 붸 */    { 0xBDB8 , 0xBADE ,1001} ,
/* 뷔 */    { 0xBDD4 , 0xBADF ,1002} ,
/* 뷕 */    { 0xBDD5 , 0xBAE0 ,1003} ,
/* 뷘 */    { 0xBDD8 , 0xBAE1 ,1004} ,
/* 뷜 */    { 0xBDDC , 0xBAE2 ,1005} ,
/* 뷩 */    { 0xBDE9 , 0xBAE3 ,1006} ,
/* 뷰 */    { 0xBDF0 , 0xBAE4 ,1007} ,
/* 뷴 */    { 0xBDF4 , 0xBAE5 ,1008} ,
/* 뷸 */    { 0xBDF8 , 0xBAE6 ,1009} ,
/* 븀 */    { 0xBE00 , 0xBAE7 ,1010} ,
/* 븃 */    { 0xBE03 , 0xBAE8 ,1011} ,
/* 븅 */    { 0xBE05 , 0xBAE9 ,1012} ,
/* 브 */    { 0xBE0C , 0xBAEA ,1013} ,
/* 븍 */    { 0xBE0D , 0xBAEB ,1014} ,
/* 븐 */    { 0xBE10 , 0xBAEC ,1015} ,
/* 블 */    { 0xBE14 , 0xBAED ,1016} ,
/* 븜 */    { 0xBE1C , 0xBAEE ,1017} ,
/* 븝 */    { 0xBE1D , 0xBAEF ,1018} ,
/* 븟 */    { 0xBE1F , 0xBAF0 ,1019} ,
/* 비 */    { 0xBE44 , 0xBAF1 ,1020} ,
/* 빅 */    { 0xBE45 , 0xBAF2 ,1021} ,
/* 빈 */    { 0xBE48 , 0xBAF3 ,1022} ,
/* 빌 */    { 0xBE4C , 0xBAF4 ,1023} ,
/* 빎 */    { 0xBE4E , 0xBAF5 ,1024} ,
/* 빔 */    { 0xBE54 , 0xBAF6 ,1025} ,
/* 빕 */    { 0xBE55 , 0xBAF7 ,1026} ,
/* 빗 */    { 0xBE57 , 0xBAF8 ,1027} ,
/* 빙 */    { 0xBE59 , 0xBAF9 ,1028} ,
/* 빚 */    { 0xBE5A , 0xBAFA ,1029},
/* 빛 */    { 0xBE5B , 0xBAFB ,1030},
/* 빠 */    { 0xBE60 , 0xBAFC ,1031},
/* 빡 */    { 0xBE61 , 0xBAFD ,1032},
/* 빤 */    { 0xBE64 , 0xBAFE ,1033},
/* 빨 */    { 0xBE68 , 0xBBA1 ,1034},
/* 빪 */    { 0xBE6A , 0xBBA2 ,1035},
/* 빰 */    { 0xBE70 , 0xBBA3 ,1036},
/* 빱 */    { 0xBE71 , 0xBBA4 ,1037},
/* 빳 */    { 0xBE73 , 0xBBA5 ,1038},
/* 빴 */    { 0xBE74 , 0xBBA6 ,1039},
/* 빵 */    { 0xBE75 , 0xBBA7 ,1040},
/* 빻 */    { 0xBE7B , 0xBBA8 ,1041},
/* 빼 */    { 0xBE7C , 0xBBA9 ,1042},
/* 빽 */    { 0xBE7D , 0xBBAA ,1043},
/* 뺀 */    { 0xBE80 , 0xBBAB ,1044},
/* 뺄 */    { 0xBE84 , 0xBBAC ,1045},
/* 뺌 */    { 0xBE8C , 0xBBAD ,1046},
/* 뺍 */    { 0xBE8D , 0xBBAE ,1047},
/* 뺏 */    { 0xBE8F , 0xBBAF ,1048},
/* 뺐 */    { 0xBE90 , 0xBBB0 ,1049},
/* 뺑 */    { 0xBE91 , 0xBBB1 ,1050},
/* 뺘 */    { 0xBE98 , 0xBBB2 ,1051},
/* 뺙 */    { 0xBE99 , 0xBBB3 ,1052},
/* 뺨 */    { 0xBEA8 , 0xBBB4 ,1053},
/* 뻐 */    { 0xBED0 , 0xBBB5 ,1054},
/* 뻑 */    { 0xBED1 , 0xBBB6 ,1055},
/* 뻔 */    { 0xBED4 , 0xBBB7 ,1056},
/* 뻗 */    { 0xBED7 , 0xBBB8 ,1057},
/* 뻘 */    { 0xBED8 , 0xBBB9 ,1058},
/* 뻠 */    { 0xBEE0 , 0xBBBA ,1059},
/* 뻣 */    { 0xBEE3 , 0xBBBB ,1060},
/* 뻤 */    { 0xBEE4 , 0xBBBC ,1061},
/* 뻥 */    { 0xBEE5 , 0xBBBD ,1062},
/* 뻬 */    { 0xBEEC , 0xBBBE ,1063},
/* 뼁 */    { 0xBF01 , 0xBBBF ,1064},
/* 뼈 */    { 0xBF08 , 0xBBC0 ,1065},
/* 뼉 */    { 0xBF09 , 0xBBC1 ,1066},
/* 뼘 */    { 0xBF18 , 0xBBC2 ,1067},
/* 뼙 */    { 0xBF19 , 0xBBC3 ,1068},
/* 뼛 */    { 0xBF1B , 0xBBC4 ,1069},
/* 뼜 */    { 0xBF1C , 0xBBC5 ,1070},
/* 뼝 */    { 0xBF1D , 0xBBC6 ,1071},
/* 뽀 */    { 0xBF40 , 0xBBC7 ,1072},
/* 뽁 */    { 0xBF41 , 0xBBC8 ,1073},
/* 뽄 */    { 0xBF44 , 0xBBC9 ,1074},
/* 뽈 */    { 0xBF48 , 0xBBCA ,1075},
/* 뽐 */    { 0xBF50 , 0xBBCB ,1076},
/* 뽑 */    { 0xBF51 , 0xBBCC ,1077},
/* 뽕 */    { 0xBF55 , 0xBBCD ,1078},
/* 뾔 */    { 0xBF94 , 0xBBCE ,1079},
/* 뾰 */    { 0xBFB0 , 0xBBCF ,1080},
/* 뿅 */    { 0xBFC5 , 0xBBD0 ,1081},
/* 뿌 */    { 0xBFCC , 0xBBD1 ,1082},
/* 뿍 */    { 0xBFCD , 0xBBD2 ,1083},
/* 뿐 */    { 0xBFD0 , 0xBBD3 ,1084},
/* 뿔 */    { 0xBFD4 , 0xBBD4 ,1085},
/* 뿜 */    { 0xBFDC , 0xBBD5 ,1086},
/* 뿟 */    { 0xBFDF , 0xBBD6 ,1087},
/* 뿡 */    { 0xBFE1 , 0xBBD7 ,1088},
/* 쀼 */    { 0xC03C , 0xBBD8 ,1089},
/* 쁑 */    { 0xC051 , 0xBBD9 ,1090},
/* 쁘 */    { 0xC058 , 0xBBDA ,1091},
/* 쁜 */    { 0xC05C , 0xBBDB ,1092},
/* 쁠 */    { 0xC060 , 0xBBDC ,1093},
/* 쁨 */    { 0xC068 , 0xBBDD ,1094},
/* 쁩 */    { 0xC069 , 0xBBDE ,1095},
/* 삐 */    { 0xC090 , 0xBBDF ,1096},
/* 삑 */    { 0xC091 , 0xBBE0 ,1097},
/* 삔 */    { 0xC094 , 0xBBE1 ,1098},
/* 삘 */    { 0xC098 , 0xBBE2 ,1099},
/* 삠 */    { 0xC0A0 , 0xBBE3 ,1100},
/* 삡 */    { 0xC0A1 , 0xBBE4 ,1101},
/* 삣 */    { 0xC0A3 , 0xBBE5 ,1102},
/* 삥 */    { 0xC0A5 , 0xBBE6 ,1103},


/* 사 */    { 0xC0AC , 0xBBE7 ,1104},
/* 삭 */    { 0xC0AD , 0xBBE8 ,1105},
/* 삯 */    { 0xC0AF , 0xBBE9 ,1106},
/* 산 */    { 0xC0B0 , 0xBBEA ,1107},
/* 삳 */    { 0xC0B3 , 0xBBEB ,1108},
/* 살 */    { 0xC0B4 , 0xBBEC ,1109},
/* 삵 */    { 0xC0B5 , 0xBBED ,1110},
/* 삶 */    { 0xC0B6 , 0xBBEE ,1111},
/* 삼 */    { 0xC0BC , 0xBBEF ,1112},
/* 삽 */    { 0xC0BD , 0xBBF0 ,1113},
/* 삿 */    { 0xC0BF , 0xBBF1 ,1114},
/* 샀 */    { 0xC0C0 , 0xBBF2 ,1115},
/* 상 */    { 0xC0C1 , 0xBBF3 ,1116},
/* 샅 */    { 0xC0C5 , 0xBBF4 ,1117},
/* 새 */    { 0xC0C8 , 0xBBF5 ,1118},
/* 색 */    { 0xC0C9 , 0xBBF6 ,1119},
/* 샌 */    { 0xC0CC , 0xBBF7 ,1120},
/* 샐 */    { 0xC0D0 , 0xBBF8 ,1121},
/* 샘 */    { 0xC0D8 , 0xBBF9 ,1122},
/* 샙 */    { 0xC0D9 , 0xBBFA ,1123},
/* 샛 */    { 0xC0DB , 0xBBFB ,1124},
/* 샜 */    { 0xC0DC , 0xBBFC ,1125},
/* 생 */    { 0xC0DD , 0xBBFD ,1126},
/* 샤 */    { 0xC0E4 , 0xBBFE ,1127},
/* 샥 */    { 0xC0E5 , 0xBCA1 ,1128},
/* 샨 */    { 0xC0E8 , 0xBCA2 ,1129},
/* 샬 */    { 0xC0EC , 0xBCA3 ,1130},
/* 샴 */    { 0xC0F4 , 0xBCA4 ,1131},
/* 샵 */    { 0xC0F5 , 0xBCA5 ,1132},
/* 샷 */    { 0xC0F7 , 0xBCA6 ,1133},
/* 샹 */    { 0xC0F9 , 0xBCA7 ,1134},
/* 섀 */    { 0xC100 , 0xBCA8 ,1135},
/* 섄 */    { 0xC104 , 0xBCA9 ,1136},
/* 섈 */    { 0xC108 , 0xBCAA ,1137},
/* 섐 */    { 0xC110 , 0xBCAB ,1138},
/* 섕 */    { 0xC115 , 0xBCAC ,1139},
/* 서 */    { 0xC11C , 0xBCAD ,1140},
/* 석 */    { 0xC11D , 0xBCAE ,1141},
/* 섞 */    { 0xC11E , 0xBCAF ,1142},
/* 섟 */    { 0xC11F , 0xBCB0 ,1143},
/* 선 */    { 0xC120 , 0xBCB1 ,1144},
/* 섣 */    { 0xC123 , 0xBCB2 ,1145},
/* 설 */    { 0xC124 , 0xBCB3 ,1146},
/* 섦 */    { 0xC126 , 0xBCB4 ,1147},
/* 섧 */    { 0xC127 , 0xBCB5 ,1148},
/* 섬 */    { 0xC12C , 0xBCB6 ,1149},
/* 섭 */    { 0xC12D , 0xBCB7 ,1150},
/* 섯 */    { 0xC12F , 0xBCB8 ,1151},
/* 섰 */    { 0xC130 , 0xBCB9 ,1152},
/* 성 */    { 0xC131 , 0xBCBA ,1153},
/* 섶 */    { 0xC136 , 0xBCBB ,1154},
/* 세 */    { 0xC138 , 0xBCBC ,1155},
/* 섹 */    { 0xC139 , 0xBCBD ,1156},
/* 센 */    { 0xC13C , 0xBCBE ,1157},
/* 셀 */    { 0xC140 , 0xBCBF ,1158},
/* 셈 */    { 0xC148 , 0xBCC0 ,1159},
/* 셉 */    { 0xC149 , 0xBCC1 ,1160},
/* 셋 */    { 0xC14B , 0xBCC2 ,1161},
/* 셌 */    { 0xC14C , 0xBCC3 ,1162},
/* 셍 */    { 0xC14D , 0xBCC4 ,1163},
/* 셔 */    { 0xC154 , 0xBCC5 ,1164},
/* 셕 */    { 0xC155 , 0xBCC6 ,1165},
/* 션 */    { 0xC158 , 0xBCC7 ,1166},
/* 셜 */    { 0xC15C , 0xBCC8 ,1167},
/* 셤 */    { 0xC164 , 0xBCC9 ,1168},
/* 셥 */    { 0xC165 , 0xBCCA ,1169},
/* 셧 */    { 0xC167 , 0xBCCB ,1170},
/* 셨 */    { 0xC168 , 0xBCCC ,1171},
/* 셩 */    { 0xC169 , 0xBCCD ,1172},
/* 셰 */    { 0xC170 , 0xBCCE ,1173},
/* 셴 */    { 0xC174 , 0xBCCF ,1174},
/* 셸 */    { 0xC178 , 0xBCD0 ,1175},
/* 솅 */    { 0xC185 , 0xBCD1 ,1176},
/* 소 */    { 0xC18C , 0xBCD2 ,1177},
/* 속 */    { 0xC18D , 0xBCD3 ,1178},
/* 솎 */    { 0xC18E , 0xBCD4 ,1179},
/* 손 */    { 0xC190 , 0xBCD5 ,1180},
/* 솔 */    { 0xC194 , 0xBCD6 ,1181},
/* 솖 */    { 0xC196 , 0xBCD7 ,1182},
/* 솜 */    { 0xC19C , 0xBCD8 ,1183},
/* 솝 */    { 0xC19D , 0xBCD9 ,1184},
/* 솟 */    { 0xC19F , 0xBCDA ,1185},
/* 송 */    { 0xC1A1 , 0xBCDB ,1186},
/* 솥 */    { 0xC1A5 , 0xBCDC ,1187},
/* 솨 */    { 0xC1A8 , 0xBCDD ,1188},
/* 솩 */    { 0xC1A9 , 0xBCDE ,1189},
/* 솬 */    { 0xC1AC , 0xBCDF ,1190},
/* 솰 */    { 0xC1B0 , 0xBCE0 ,1191},
/* 솽 */    { 0xC1BD , 0xBCE1 ,1192},
/* 쇄 */    { 0xC1C4 , 0xBCE2 ,1193},
/* 쇈 */    { 0xC1C8 , 0xBCE3 ,1194},
/* 쇌 */    { 0xC1CC , 0xBCE4 ,1195},
/* 쇔 */    { 0xC1D4 , 0xBCE5 ,1196},
/* 쇗 */    { 0xC1D7 , 0xBCE6 ,1197},
/* 쇘 */    { 0xC1D8 , 0xBCE7 ,1198},
/* 쇠 */    { 0xC1E0 , 0xBCE8 ,1199},
/* 쇤 */    { 0xC1E4 , 0xBCE9 ,1200},
/* 쇨 */    { 0xC1E8 , 0xBCEA ,1201},
/* 쇰 */    { 0xC1F0 , 0xBCEB ,1202},
/* 쇱 */    { 0xC1F1 , 0xBCEC ,1203},
/* 쇳 */    { 0xC1F3 , 0xBCED ,1204},
/* 쇼 */    { 0xC1FC , 0xBCEE ,1205},
/* 쇽 */    { 0xC1FD , 0xBCEF ,1206},
/* 숀 */    { 0xC200 , 0xBCF0 ,1207},
/* 숄 */    { 0xC204 , 0xBCF1 ,1208},
/* 숌 */    { 0xC20C , 0xBCF2 ,1209},
/* 숍 */    { 0xC20D , 0xBCF3 ,1210},
/* 숏 */    { 0xC20F , 0xBCF4 ,1211},
/* 숑 */    { 0xC211 , 0xBCF5 ,1212},
/* 수 */    { 0xC218 , 0xBCF6 ,1213},
/* 숙 */    { 0xC219 , 0xBCF7 ,1214},
/* 순 */    { 0xC21C , 0xBCF8 ,1215},
/* 숟 */    { 0xC21F , 0xBCF9 ,1216},
/* 술 */    { 0xC220 , 0xBCFA ,1217},
/* 숨 */    { 0xC228 , 0xBCFB ,1218},
/* 숩 */    { 0xC229 , 0xBCFC ,1219},
/* 숫 */    { 0xC22B , 0xBCFD ,1220},
/* 숭 */    { 0xC22D , 0xBCFE ,1221},
/* 숯 */    { 0xC22F , 0xBDA1 ,1222},
/* 숱 */    { 0xC231 , 0xBDA2 ,1223},
/* 숲 */    { 0xC232 , 0xBDA3 ,1224},
/* 숴 */    { 0xC234 , 0xBDA4 ,1225},
/* 쉈 */    { 0xC248 , 0xBDA5 ,1226},
/* 쉐 */    { 0xC250 , 0xBDA6 ,1227},
/* 쉑 */    { 0xC251 , 0xBDA7 ,1228},
/* 쉔 */    { 0xC254 , 0xBDA8 ,1229},
/* 쉘 */    { 0xC258 , 0xBDA9 ,1230},
/* 쉠 */    { 0xC260 , 0xBDAA ,1231},
/* 쉥 */    { 0xC265 , 0xBDAB ,1232},

/* 쉬 */    { 0xC26C , 0xBDAC ,1233},
/* 쉭 */    { 0xC26D , 0xBDAD ,1234},
/* 쉰 */    { 0xC270 , 0xBDAE ,1235},
/* 쉴 */    { 0xC274 , 0xBDAF ,1236},
/* 쉼 */    { 0xC27C , 0xBDB0 ,1237},
/* 쉽 */    { 0xC27D , 0xBDB1 ,1238},
/* 쉿 */    { 0xC27F , 0xBDB2 ,1239},
/* 슁 */    { 0xC281 , 0xBDB3 ,1240},
/* 슈 */    { 0xC288 , 0xBDB4 ,1241},
/* 슉 */    { 0xC289 , 0xBDB5 ,1242},
/* 슐 */    { 0xC290 , 0xBDB6 ,1243},
/* 슘 */    { 0xC298 , 0xBDB7 ,1244},
/* 슛 */    { 0xC29B , 0xBDB8 ,1245},
/* 슝 */    { 0xC29D , 0xBDB9 ,1246},
/* 스 */    { 0xC2A4 , 0xBDBA ,1247},
/* 슥 */    { 0xC2A5 , 0xBDBB ,1248},
/* 슨 */    { 0xC2A8 , 0xBDBC ,1249},
/* 슬 */    { 0xC2AC , 0xBDBD ,1250},
/* 슭 */    { 0xC2AD , 0xBDBE ,1251},
/* 슴 */    { 0xC2B4 , 0xBDBF ,1252},
/* 습 */    { 0xC2B5 , 0xBDC0 ,1253},
/* 슷 */    { 0xC2B7 , 0xBDC1 ,1254},
/* 승 */    { 0xC2B9 , 0xBDC2 ,1255},
/* 시 */    { 0xC2DC , 0xBDC3 ,1256},
/* 식 */    { 0xC2DD , 0xBDC4 ,1257},
/* 신 */    { 0xC2E0 , 0xBDC5 ,1258},
/* 싣 */    { 0xC2E3 , 0xBDC6 ,1259},
/* 실 */    { 0xC2E4 , 0xBDC7 ,1260},
/* 싫 */    { 0xC2EB , 0xBDC8 ,1261},
/* 심 */    { 0xC2EC , 0xBDC9 ,1262},
/* 십 */    { 0xC2ED , 0xBDCA ,1263},
/* 싯 */    { 0xC2EF , 0xBDCB ,1264},
/* 싱 */    { 0xC2F1 , 0xBDCC ,1265},
/* 싶 */    { 0xC2F6 , 0xBDCD ,1266},
/* 싸 */    { 0xC2F8 , 0xBDCE ,1267},
/* 싹 */    { 0xC2F9 , 0xBDCF ,1268},
/* 싻 */    { 0xC2FB , 0xBDD0 ,1269},
/* 싼 */    { 0xC2FC , 0xBDD1 ,1270},
/* 쌀 */    { 0xC300 , 0xBDD2 ,1271},
/* 쌈 */    { 0xC308 , 0xBDD3 ,1272},
/* 쌉 */    { 0xC309 , 0xBDD4 ,1273},
/* 쌌 */    { 0xC30C , 0xBDD5 ,1274},
/* 쌍 */    { 0xC30D , 0xBDD6 ,1275},
/* 쌓 */    { 0xC313 , 0xBDD7 ,1276},
/* 쌔 */    { 0xC314 , 0xBDD8 ,1277},
/* 쌕 */    { 0xC315 , 0xBDD9 ,1278},
/* 쌘 */    { 0xC318 , 0xBDDA ,1279},
/* 쌜 */    { 0xC31C , 0xBDDB ,1280},
/* 쌤 */    { 0xC324 , 0xBDDC ,1281},
/* 쌥 */    { 0xC325 , 0xBDDD ,1282},
/* 쌨 */    { 0xC328 , 0xBDDE ,1283},
/* 쌩 */    { 0xC329 , 0xBDDF ,1284},
/* 썅 */    { 0xC345 , 0xBDE0 ,1285},
/* 써 */    { 0xC368 , 0xBDE1 ,1286},
/* 썩 */    { 0xC369 , 0xBDE2 ,1287},
/* 썬 */    { 0xC36C , 0xBDE3 ,1288},
/* 썰 */    { 0xC370 , 0xBDE4 ,1289},
/* 썲 */    { 0xC372 , 0xBDE5 ,1290},
/* 썸 */    { 0xC378 , 0xBDE6 ,1291},
/* 썹 */    { 0xC379 , 0xBDE7 ,1292},
/* 썼 */    { 0xC37C , 0xBDE8 ,1293},
/* 썽 */    { 0xC37D , 0xBDE9 ,1294},
/* 쎄 */    { 0xC384 , 0xBDEA ,1295},
/* 쎈 */    { 0xC388 , 0xBDEB ,1296},
/* 쎌 */    { 0xC38C , 0xBDEC ,1297},
/* 쏀 */    { 0xC3C0 , 0xBDED ,1298},

/* 쏘 */    { 0xC3D8 , 0xBDEE ,1299},
/* 쏙 */    { 0xC3D9 , 0xBDEF ,1300},
/* 쏜 */    { 0xC3DC , 0xBDF0 ,1301},
/* 쏟 */    { 0xC3DF , 0xBDF1 ,1302},
/* 쏠 */    { 0xC3E0 , 0xBDF2 ,1303},
/* 쏢 */    { 0xC3E2 , 0xBDF3 ,1304},
/* 쏨 */    { 0xC3E8 , 0xBDF4 ,1305},
/* 쏩 */    { 0xC3E9 , 0xBDF5 ,1306},
/* 쏭 */    { 0xC3ED , 0xBDF6 ,1307},
/* 쏴 */    { 0xC3F4 , 0xBDF7 ,1308},
/* 쏵 */    { 0xC3F5 , 0xBDF8 ,1309},
/* 쏸 */    { 0xC3F8 , 0xBDF9 ,1310},
/* 쐈 */    { 0xC408 , 0xBDFA ,1311},
/* 쐐 */    { 0xC410 , 0xBDFB ,1312},
/* 쐤 */    { 0xC424 , 0xBDFC ,1313},
/* 쐬 */    { 0xC42C , 0xBDFD ,1314},
/* 쐰 */    { 0xC430 , 0xBDFE ,1315},
/* 쐴 */    { 0xC434 , 0xBEA1 ,1316},
/* 쐼 */    { 0xC43C , 0xBEA2 ,1317},
/* 쐽 */    { 0xC43D , 0xBEA3 ,1318},
/* 쑈 */    { 0xC448 , 0xBEA4 ,1319},
/* 쑤 */    { 0xC464 , 0xBEA5 ,1320},
/* 쑥 */    { 0xC465 , 0xBEA6 ,1321},
/* 쑨 */    { 0xC468 , 0xBEA7 ,1322},
/* 쑬 */    { 0xC46C , 0xBEA8 ,1323},
/* 쑴 */    { 0xC474 , 0xBEA9 ,1324},
/* 쑵 */    { 0xC475 , 0xBEAA ,1325},
/* 쑹 */    { 0xC479 , 0xBEAB ,1326},
/* 쒀 */    { 0xC480 , 0xBEAC ,1327},
/* 쒔 */    { 0xC494 , 0xBEAD ,1328},
/* 쒜 */    { 0xC49C , 0xBEAE ,1329},
/* 쒸 */    { 0xC4B8 , 0xBEAF ,1330},
/* 쒼 */    { 0xC4BC , 0xBEB0 ,1331},
/* 쓩 */    { 0xC4E9 , 0xBEB1 ,1332},
/* 쓰 */    { 0xC4F0 , 0xBEB2 ,1333},
/* 쓱 */    { 0xC4F1 , 0xBEB3 ,1334},
/* 쓴 */    { 0xC4F4 , 0xBEB4 ,1335},
/* 쓸 */    { 0xC4F8 , 0xBEB5 ,1336},
/* 쓺 */    { 0xC4FA , 0xBEB6 ,1337},
/* 쓿 */    { 0xC4FF , 0xBEB7 ,1338},
/* 씀 */    { 0xC500 , 0xBEB8 ,1339},
/* 씁 */    { 0xC501 , 0xBEB9 ,1340},
/* 씌 */    { 0xC50C , 0xBEBA ,1341},
/* 씐 */    { 0xC510 , 0xBEBB ,1342},
/* 씔 */    { 0xC514 , 0xBEBC ,1343},
/* 씜 */    { 0xC51C , 0xBEBD ,1344},
/* 씨 */    { 0xC528 , 0xBEBE ,1345},
/* 씩 */    { 0xC529 , 0xBEBF ,1346},
/* 씬 */    { 0xC52C , 0xBEC0 ,1347},
/* 씰 */    { 0xC530 , 0xBEC1 ,1348},
/* 씸 */    { 0xC538 , 0xBEC2 ,1349},
/* 씹 */    { 0xC539 , 0xBEC3 ,1350},
/* 씻 */    { 0xC53B , 0xBEC4 ,1351},
/* 씽 */    { 0xC53D , 0xBEC5 ,1352},
        ,
        ,
/* 아 */    { 0xC544 , 0xBEC6 ,1353},
/* 악 */    { 0xC545 , 0xBEC7 ,1354},
/* 안 */    { 0xC548 , 0xBEC8 ,1355},
/* 앉 */    { 0xC549 , 0xBEC9 ,1356},
/* 않 */    { 0xC54A , 0xBECA ,1357},
/* 알 */    { 0xC54C , 0xBECB ,1358},
/* 앍 */    { 0xC54D , 0xBECC ,1359},
/* 앎 */    { 0xC54E , 0xBECD ,1360},
/* 앓 */    { 0xC553 , 0xBECE ,1361},
/* 암 */    { 0xC554 , 0xBECF ,1362},
/* 압 */    { 0xC555 , 0xBED0 ,1363},
/* 앗 */    { 0xC557 , 0xBED1 ,1364},
/* 았 */    { 0xC558 , 0xBED2 ,1365},
/* 앙 */    { 0xC559 , 0xBED3 ,1366},
/* 앝 */    { 0xC55D , 0xBED4 ,1367},
/* 앞 */    { 0xC55E , 0xBED5 ,1368},
/* 애 */    { 0xC560 , 0xBED6 ,1369},
/* 액 */    { 0xC561 , 0xBED7 ,1370},
/* 앤 */    { 0xC564 , 0xBED8 ,1371},
/* 앨 */    { 0xC568 , 0xBED9 ,1372},
/* 앰 */    { 0xC570 , 0xBEDA ,1373},
/* 앱 */    { 0xC571 , 0xBEDB ,1374},
/* 앳 */    { 0xC573 , 0xBEDC ,1375},
/* 앴 */    { 0xC574 , 0xBEDD ,1376},
/* 앵 */    { 0xC575 , 0xBEDE ,1377},
/* 야 */    { 0xC57C , 0xBEDF ,1378},
/* 약 */    { 0xC57D , 0xBEE0 ,1379},
/* 얀 */    { 0xC580 , 0xBEE1 ,1380},
/* 얄 */    { 0xC584 , 0xBEE2 ,1381},
/* 얇 */    { 0xC587 , 0xBEE3 ,1382},
/* 얌 */    { 0xC58C , 0xBEE4 ,1383},
/* 얍 */    { 0xC58D , 0xBEE5 ,1384},
/* 얏 */    { 0xC58F , 0xBEE6 ,1385},
/* 양 */    { 0xC591 , 0xBEE7 ,1386},
/* 얕 */    { 0xC595 , 0xBEE8 ,1387},
/* 얗 */    { 0xC597 , 0xBEE9 ,1388},
/* 얘 */    { 0xC598 , 0xBEEA ,1389},
/* 얜 */    { 0xC59C , 0xBEEB ,1390},
/* 얠 */    { 0xC5A0 , 0xBEEC ,1391},
/* 얩 */    { 0xC5A9 , 0xBEED ,1392},
/* 어 */    { 0xC5B4 , 0xBEEE ,1393},
/* 억 */    { 0xC5B5 , 0xBEEF ,1394},
/* 언 */    { 0xC5B8 , 0xBEF0 ,1395},
/* 얹 */    { 0xC5B9 , 0xBEF1 ,1396},
/* 얻 */    { 0xC5BB , 0xBEF2 ,1397},
/* 얼 */    { 0xC5BC , 0xBEF3 ,1398},
/* 얽 */    { 0xC5BD , 0xBEF4 ,1399},
/* 얾 */    { 0xC5BE , 0xBEF5 ,1400},
/* 엄 */    { 0xC5C4 , 0xBEF6 ,1401},
/* 업 */    { 0xC5C5 , 0xBEF7 ,1402},
/* 없 */    { 0xC5C6 , 0xBEF8 ,1403},
/* 엇 */    { 0xC5C7 , 0xBEF9 ,1404},
/* 었 */    { 0xC5C8 , 0xBEFA ,1405},
/* 엉 */    { 0xC5C9 , 0xBEFB ,1406},
/* 엊 */    { 0xC5CA , 0xBEFC ,1407},
/* 엌 */    { 0xC5CC , 0xBEFD ,1408},
/* 엎 */    { 0xC5CE , 0xBEFE ,1409},
/* 에 */    { 0xC5D0 , 0xBFA1 ,1410},
/* 엑 */    { 0xC5D1 , 0xBFA2 ,1411},
/* 엔 */    { 0xC5D4 , 0xBFA3 ,1412},
/* 엘 */    { 0xC5D8 , 0xBFA4 ,1413},
/* 엠 */    { 0xC5E0 , 0xBFA5 ,1414},
/* 엡 */    { 0xC5E1 , 0xBFA6 ,1415},
/* 엣 */    { 0xC5E3 , 0xBFA7 ,1416},
/* 엥 */    { 0xC5E5 , 0xBFA8 ,1417},
/* 여 */    { 0xC5EC , 0xBFA9 ,1418},
/* 역 */    { 0xC5ED , 0xBFAA ,1419},
/* 엮 */    { 0xC5EE , 0xBFAB ,1420},
/* 연 */    { 0xC5F0 , 0xBFAC ,1421},
/* 열 */    { 0xC5F4 , 0xBFAD ,1422},
/* 엶 */    { 0xC5F6 , 0xBFAE ,1423},
/* 엷 */    { 0xC5F7 , 0xBFAF ,1424},
/* 염 */    { 0xC5FC , 0xBFB0 ,1425},
/* 엽 */    { 0xC5FD , 0xBFB1 ,1426},
/* 엾 */    { 0xC5FE , 0xBFB2 ,1427},
/* 엿 */    { 0xC5FF , 0xBFB3 ,1428},
/* 였 */    { 0xC600 , 0xBFB4 ,1429},
/* 영 */    { 0xC601 , 0xBFB5 ,1430},
/* 옅 */    { 0xC605 , 0xBFB6 ,1431},
/* 옆 */    { 0xC606 , 0xBFB7 ,1432},
/* 옇 */    { 0xC607 , 0xBFB8 ,1433},
/* 예 */    { 0xC608 , 0xBFB9 ,1434},
/* 옌 */    { 0xC60C , 0xBFBA ,1435},
/* 옐 */    { 0xC610 , 0xBFBB ,1436},
/* 옘 */    { 0xC618 , 0xBFBC ,1437},
/* 옙 */    { 0xC619 , 0xBFBD ,1438},
/* 옛 */    { 0xC61B , 0xBFBE ,1439},
/* 옜 */    { 0xC61C , 0xBFBF ,1440},
/* 오 */    { 0xC624 , 0xBFC0 ,1441},
/* 옥 */    { 0xC625 , 0xBFC1 ,1442},
/* 온 */    { 0xC628 , 0xBFC2 ,1443},
/* 올 */    { 0xC62C , 0xBFC3 ,1444},
/* 옭 */    { 0xC62D , 0xBFC4 ,1445},
/* 옮 */    { 0xC62E , 0xBFC5 ,1446},
/* 옰 */    { 0xC630 , 0xBFC6 ,1447},
/* 옳 */    { 0xC633 , 0xBFC7 ,1448},
/* 옴 */    { 0xC634 , 0xBFC8 ,1449},
/* 옵 */    { 0xC635 , 0xBFC9 ,1450},
/* 옷 */    { 0xC637 , 0xBFCA ,1451},
/* 옹 */    { 0xC639 , 0xBFCB ,1452},
/* 옻 */    { 0xC63B , 0xBFCC ,1453},
/* 와 */    { 0xC640 , 0xBFCD ,1454},
/* 왁 */    { 0xC641 , 0xBFCE ,1455},
/* 완 */    { 0xC644 , 0xBFCF ,1456},
/* 왈 */    { 0xC648 , 0xBFD0 ,1457},
/* 왐 */    { 0xC650 , 0xBFD1 ,1458},
/* 왑 */    { 0xC651 , 0xBFD2 ,1459},
/* 왓 */    { 0xC653 , 0xBFD3 ,1460},
/* 왔 */    { 0xC654 , 0xBFD4 ,1461},
/* 왕 */    { 0xC655 , 0xBFD5 ,1462},
/* 왜 */    { 0xC65C , 0xBFD6 ,1463},
/* 왝 */    { 0xC65D , 0xBFD7 ,1464},
/* 왠 */    { 0xC660 , 0xBFD8 ,1465},
/* 왬 */    { 0xC66C , 0xBFD9 ,1466},
/* 왯 */    { 0xC66F , 0xBFDA ,1467},
/* 왱 */    { 0xC671 , 0xBFDB ,1468},
/* 외 */    { 0xC678 , 0xBFDC ,1469},
/* 왹 */    { 0xC679 , 0xBFDD ,1470},
/* 왼 */    { 0xC67C , 0xBFDE ,1471},
/* 욀 */    { 0xC680 , 0xBFDF ,1472},
/* 욈 */    { 0xC688 , 0xBFE0 ,1473},
/* 욉 */    { 0xC689 , 0xBFE1 ,1474},
/* 욋 */    { 0xC68B , 0xBFE2 ,1475},
/* 욍 */    { 0xC68D , 0xBFE3 ,1476},
/* 요 */    { 0xC694 , 0xBFE4 ,1477},
/* 욕 */    { 0xC695 , 0xBFE5 ,1478},
/* 욘 */    { 0xC698 , 0xBFE6 ,1479},
/* 욜 */    { 0xC69C , 0xBFE7 ,1480},
/* 욤 */    { 0xC6A4 , 0xBFE8 ,1481},
/* 욥 */    { 0xC6A5 , 0xBFE9 ,1482},
/* 욧 */    { 0xC6A7 , 0xBFEA ,1483},
/* 용 */    { 0xC6A9 , 0xBFEB ,1484},
/* 우 */    { 0xC6B0 , 0xBFEC ,1485},
/* 욱 */    { 0xC6B1 , 0xBFED ,1486},
/* 운 */    { 0xC6B4 , 0xBFEE ,1487},
/* 울 */    { 0xC6B8 , 0xBFEF ,1488},
/* 욹 */    { 0xC6B9 , 0xBFF0 ,1489},
/* 욺 */    { 0xC6BA , 0xBFF1 ,1490},
        ,
        ,
/* 움 */    { 0xC6C0 , 0xBFF2 ,1491},
/* 웁 */    { 0xC6C1 , 0xBFF3 ,1492},
/* 웃 */    { 0xC6C3 , 0xBFF4 ,1493},
/* 웅 */    { 0xC6C5 , 0xBFF5 ,1494},
/* 워 */    { 0xC6CC , 0xBFF6 ,1495},
/* 웍 */    { 0xC6CD , 0xBFF7 ,1496},
/* 원 */    { 0xC6D0 , 0xBFF8 ,1497},
/* 월 */    { 0xC6D4 , 0xBFF9 ,1498},
/* 웜 */    { 0xC6DC , 0xBFFA ,1499},
/* 웝 */    { 0xC6DD , 0xBFFB ,1500},
/* 웠 */    { 0xC6E0 , 0xBFFC ,1501},
/* 웡 */    { 0xC6E1 , 0xBFFD ,1502},
/* 웨 */    { 0xC6E8 , 0xBFFE ,1503},
/* 웩 */    { 0xC6E9 , 0xC0A1 ,1504},
/* 웬 */    { 0xC6EC , 0xC0A2 ,1505},
/* 웰 */    { 0xC6F0 , 0xC0A3 ,1506},
/* 웸 */    { 0xC6F8 , 0xC0A4 ,1507},
/* 웹 */    { 0xC6F9 , 0xC0A5 ,1508},
/* 웽 */    { 0xC6FD , 0xC0A6 ,1509},
/* 위 */    { 0xC704 , 0xC0A7 ,1510},
/* 윅 */    { 0xC705 , 0xC0A8 ,1511},
/* 윈 */    { 0xC708 , 0xC0A9 ,1512},
/* 윌 */    { 0xC70C , 0xC0AA ,1513},
/* 윔 */    { 0xC714 , 0xC0AB ,1514},
/* 윕 */    { 0xC715 , 0xC0AC ,1515},
/* 윗 */    { 0xC717 , 0xC0AD ,1516},
/* 윙 */    { 0xC719 , 0xC0AE ,1517},
/* 유 */    { 0xC720 , 0xC0AF ,1518},
/* 육 */    { 0xC721 , 0xC0B0 ,1519},
/* 윤 */    { 0xC724 , 0xC0B1 ,1520},
/* 율 */    { 0xC728 , 0xC0B2 ,1521},
/* 윰 */    { 0xC730 , 0xC0B3 ,1522},
/* 윱 */    { 0xC731 , 0xC0B4 ,1523},
/* 윳 */    { 0xC733 , 0xC0B5 ,1524},
/* 융 */    { 0xC735 , 0xC0B6 ,1525},
/* 윷 */    { 0xC737 , 0xC0B7 ,1526},
/* 으 */    { 0xC73C , 0xC0B8 ,1527},
/* 윽 */    { 0xC73D , 0xC0B9 ,1528},
/* 은 */    { 0xC740 , 0xC0BA ,1529},
/* 을 */    { 0xC744 , 0xC0BB ,1530},
/* 읊 */    { 0xC74A , 0xC0BC ,1531},
/* 음 */    { 0xC74C , 0xC0BD ,1532},
/* 읍 */    { 0xC74D , 0xC0BE ,1533},
/* 읏 */    { 0xC74F , 0xC0BF ,1534},
/* 응 */    { 0xC751 , 0xC0C0 ,1535},
/* 읒 */    { 0xC752 , 0xC0C1 ,1536},
/* 읓 */    { 0xC753 , 0xC0C2 ,1537},
/* 읔 */    { 0xC754 , 0xC0C3 ,1538},
/* 읕 */    { 0xC755 , 0xC0C4 ,1539},
/* 읖 */    { 0xC756 , 0xC0C5 ,1540},
/* 읗 */    { 0xC757 , 0xC0C6 ,1541},
/* 의 */    { 0xC758 , 0xC0C7 ,1542},
/* 읜 */    { 0xC75C , 0xC0C8 ,1543},
/* 읠 */    { 0xC760 , 0xC0C9 ,1544},
/* 읨 */    { 0xC768 , 0xC0CA ,1545},
/* 읫 */    { 0xC76B , 0xC0CB ,1546},
/* 이 */    { 0xC774 , 0xC0CC ,1547},
/* 익 */    { 0xC775 , 0xC0CD ,1548},
/* 인 */    { 0xC778 , 0xC0CE ,1549},
/* 일 */    { 0xC77C , 0xC0CF ,1550},
/* 읽 */    { 0xC77D , 0xC0D0 ,1551},
/* 읾 */    { 0xC77E , 0xC0D1 ,1552},
/* 잃 */    { 0xC783 , 0xC0D2 ,1553},
/* 임 */    { 0xC784 , 0xC0D3 ,1554},
/* 입 */    { 0xC785 , 0xC0D4 ,1555},
/* 잇 */    { 0xC787 , 0xC0D5 ,1556},
/* 있 */    { 0xC788 , 0xC0D6 ,1557},
/* 잉 */    { 0xC789 , 0xC0D7 ,1558},
/* 잊 */    { 0xC78A , 0xC0D8 ,1559},
/* 잎 */    { 0xC78E , 0xC0D9 ,1560},
        ,
        ,
/* 자 */    { 0xC790 , 0xC0DA ,1561},
/* 작 */    { 0xC791 , 0xC0DB ,1562},
/* 잔 */    { 0xC794 , 0xC0DC ,1563},
/* 잖 */    { 0xC796 , 0xC0DD ,1564},
/* 잗 */    { 0xC797 , 0xC0DE ,1565},
/* 잘 */    { 0xC798 , 0xC0DF ,1566},
/* 잚 */    { 0xC79A , 0xC0E0 ,1567},
/* 잠 */    { 0xC7A0 , 0xC0E1 ,1568},
/* 잡 */    { 0xC7A1 , 0xC0E2 ,1569},
/* 잣 */    { 0xC7A3 , 0xC0E3 ,1570},
/* 잤 */    { 0xC7A4 , 0xC0E4 ,1571},
/* 장 */    { 0xC7A5 , 0xC0E5 ,1572},
/* 잦 */    { 0xC7A6 , 0xC0E6 ,1573},
/* 재 */    { 0xC7AC , 0xC0E7 ,1574},
/* 잭 */    { 0xC7AD , 0xC0E8 ,1575},
/* 잰 */    { 0xC7B0 , 0xC0E9 ,1576},
/* 잴 */    { 0xC7B4 , 0xC0EA ,1577},
/* 잼 */    { 0xC7BC , 0xC0EB ,1578},
/* 잽 */    { 0xC7BD , 0xC0EC ,1579},
/* 잿 */    { 0xC7BF , 0xC0ED ,1580},
/* 쟀 */    { 0xC7C0 , 0xC0EE ,1581},
/* 쟁 */    { 0xC7C1 , 0xC0EF ,1582},
/* 쟈 */    { 0xC7C8 , 0xC0F0 ,1583},
/* 쟉 */    { 0xC7C9 , 0xC0F1 ,1584},
/* 쟌 */    { 0xC7CC , 0xC0F2 ,1585},
/* 쟎 */    { 0xC7CE , 0xC0F3 ,1586},
/* 쟐 */    { 0xC7D0 , 0xC0F4 ,1587},
/* 쟘 */    { 0xC7D8 , 0xC0F5 ,1588},
/* 쟝 */    { 0xC7DD , 0xC0F6 ,1589},
/* 쟤 */    { 0xC7E4 , 0xC0F7 ,1590},
/* 쟨 */    { 0xC7E8 , 0xC0F8 ,1591},
/* 쟬 */    { 0xC7EC , 0xC0F9 ,1592},
/* 저 */    { 0xC800 , 0xC0FA ,1593},
/* 적 */    { 0xC801 , 0xC0FB ,1594},
/* 전 */    { 0xC804 , 0xC0FC ,1595},
/* 절 */    { 0xC808 , 0xC0FD ,1596},
/* 젊 */    { 0xC80A , 0xC0FE ,1597},
/* 점 */    { 0xC810 , 0xC1A1 ,1598},
/* 접 */    { 0xC811 , 0xC1A2 ,1599},
/* 젓 */    { 0xC813 , 0xC1A3 ,1600},
/* 정 */    { 0xC815 , 0xC1A4 ,1601},
/* 젖 */    { 0xC816 , 0xC1A5 ,1602},
/* 제 */    { 0xC81C , 0xC1A6 ,1603},
/* 젝 */    { 0xC81D , 0xC1A7 ,1604},
/* 젠 */    { 0xC820 , 0xC1A8 ,1605},
/* 젤 */    { 0xC824 , 0xC1A9 ,1606},
/* 젬 */    { 0xC82C , 0xC1AA ,1607},
/* 젭 */    { 0xC82D , 0xC1AB ,1608},
/* 젯 */    { 0xC82F , 0xC1AC ,1609},
/* 젱 */    { 0xC831 , 0xC1AD ,1610},
/* 져 */    { 0xC838 , 0xC1AE ,1611},
/* 젼 */    { 0xC83C , 0xC1AF ,1612},
/* 졀 */    { 0xC840 , 0xC1B0 ,1613},
/* 졈 */    { 0xC848 , 0xC1B1 ,1614},
/* 졉 */    { 0xC849 , 0xC1B2 ,1615},
/* 졌 */    { 0xC84C , 0xC1B3 ,1616},
/* 졍 */    { 0xC84D , 0xC1B4 ,1617},
/* 졔 */    { 0xC854 , 0xC1B5 ,1618},
/* 조 */    { 0xC870 , 0xC1B6 ,1619},
/* 족 */    { 0xC871 , 0xC1B7 ,1620},
/* 존 */    { 0xC874 , 0xC1B8 ,1621},
/* 졸 */    { 0xC878 , 0xC1B9 ,1622},
/* 졺 */    { 0xC87A , 0xC1BA ,1623},
/* 좀 */    { 0xC880 , 0xC1BB ,1624},
/* 좁 */    { 0xC881 , 0xC1BC ,1625},
/* 좃 */    { 0xC883 , 0xC1BD ,1626},
/* 종 */    { 0xC885 , 0xC1BE ,1627},
/* 좆 */    { 0xC886 , 0xC1BF ,1628},
/* 좇 */    { 0xC887 , 0xC1C0 ,1629},
/* 좋 */    { 0xC88B , 0xC1C1 ,1630},
/* 좌 */    { 0xC88C , 0xC1C2 ,1631},
/* 좍 */    { 0xC88D , 0xC1C3 ,1632},
/* 좔 */    { 0xC894 , 0xC1C4 ,1633},
/* 좝 */    { 0xC89D , 0xC1C5 ,1634},
/* 좟 */    { 0xC89F , 0xC1C6 ,1635},
/* 좡 */    { 0xC8A1 , 0xC1C7 ,1636},
/* 좨 */    { 0xC8A8 , 0xC1C8 ,1637},
/* 좼 */    { 0xC8BC , 0xC1C9 ,1638},
/* 좽 */    { 0xC8BD , 0xC1CA ,1639},
/* 죄 */    { 0xC8C4 , 0xC1CB ,1640},
/* 죈 */    { 0xC8C8 , 0xC1CC ,1641},
/* 죌 */    { 0xC8CC , 0xC1CD ,1642},
/* 죔 */    { 0xC8D4 , 0xC1CE ,1643},
/* 죕 */    { 0xC8D5 , 0xC1CF ,1644},
/* 죗 */    { 0xC8D7 , 0xC1D0 ,1645},
/* 죙 */    { 0xC8D9 , 0xC1D1 ,1646},
/* 죠 */    { 0xC8E0 , 0xC1D2 ,1647},
/* 죡 */    { 0xC8E1 , 0xC1D3 ,1648},
/* 죤 */    { 0xC8E4 , 0xC1D4 ,1649},
/* 죵 */    { 0xC8F5 , 0xC1D5 ,1650},
/* 주 */    { 0xC8FC , 0xC1D6 ,1651},
/* 죽 */    { 0xC8FD , 0xC1D7 ,1652},
/* 준 */    { 0xC900 , 0xC1D8 ,1653},
/* 줄 */    { 0xC904 , 0xC1D9 ,1654},
/* 줅 */    { 0xC905 , 0xC1DA ,1655},
/* 줆 */    { 0xC906 , 0xC1DB ,1656},
/* 줌 */    { 0xC90C , 0xC1DC ,1657},
/* 줍 */    { 0xC90D , 0xC1DD ,1658},
/* 줏 */    { 0xC90F , 0xC1DE ,1659},
/* 중 */    { 0xC911 , 0xC1DF ,1660},
/* 줘 */    { 0xC918 , 0xC1E0 ,1661},
/* 줬 */    { 0xC92C , 0xC1E1 ,1662},
/* 줴 */    { 0xC934 , 0xC1E2 ,1663},
/* 쥐 */    { 0xC950 , 0xC1E3 ,1664},
/* 쥑 */    { 0xC951 , 0xC1E4 ,1665},
/* 쥔 */    { 0xC954 , 0xC1E5 ,1666},
/* 쥘 */    { 0xC958 , 0xC1E6 ,1667},
/* 쥠 */    { 0xC960 , 0xC1E7 ,1668},
/* 쥡 */    { 0xC961 , 0xC1E8 ,1669},
/* 쥣 */    { 0xC963 , 0xC1E9 ,1670},
/* 쥬 */    { 0xC96C , 0xC1EA ,1671},
/* 쥰 */    { 0xC970 , 0xC1EB ,1672},
/* 쥴 */    { 0xC974 , 0xC1EC ,1673},
/* 쥼 */    { 0xC97C , 0xC1ED ,1674},
/* 즈 */    { 0xC988 , 0xC1EE ,1675},
/* 즉 */    { 0xC989 , 0xC1EF ,1676},
/* 즌 */    { 0xC98C , 0xC1F0 ,1677},
/* 즐 */    { 0xC990 , 0xC1F1 ,1678},
/* 즘 */    { 0xC998 , 0xC1F2 ,1679},
/* 즙 */    { 0xC999 , 0xC1F3 ,1680},
/* 즛 */    { 0xC99B , 0xC1F4 ,1681},
/* 증 */    { 0xC99D , 0xC1F5 ,1682},
/* 지 */    { 0xC9C0 , 0xC1F6 ,1683},
/* 직 */    { 0xC9C1 , 0xC1F7 ,1684},
/* 진 */    { 0xC9C4 , 0xC1F8 ,1685},
/* 짇 */    { 0xC9C7 , 0xC1F9 ,1686},
/* 질 */    { 0xC9C8 , 0xC1FA ,1687},
/* 짊 */    { 0xC9CA , 0xC1FB ,1688},
/* 짐 */    { 0xC9D0 , 0xC1FC ,1689},
/* 집 */    { 0xC9D1 , 0xC1FD ,1690},
/* 짓 */    { 0xC9D3 , 0xC1FE ,1691},
/* 징 */    { 0xC9D5 , 0xC2A1 ,1692},
/* 짖 */    { 0xC9D6 , 0xC2A2 ,1693},
/* 짙 */    { 0xC9D9 , 0xC2A3 ,1694},
/* 짚 */    { 0xC9DA , 0xC2A4 ,1695},
/* 짜 */    { 0xC9DC , 0xC2A5 ,1696},
/* 짝 */    { 0xC9DD , 0xC2A6 ,1697},
/* 짠 */    { 0xC9E0 , 0xC2A7 ,1698},
/* 짢 */    { 0xC9E2 , 0xC2A8 ,1699},
/* 짤 */    { 0xC9E4 , 0xC2A9 ,1700},
/* 짧 */    { 0xC9E7 , 0xC2AA ,1701},
/* 짬 */    { 0xC9EC , 0xC2AB ,1702},
/* 짭 */    { 0xC9ED , 0xC2AC ,1703},
/* 짯 */    { 0xC9EF , 0xC2AD ,1704},
/* 짰 */    { 0xC9F0 , 0xC2AE ,1705},
/* 짱 */    { 0xC9F1 , 0xC2AF ,1706},
/* 째 */    { 0xC9F8 , 0xC2B0 ,1707},
/* 짹 */    { 0xC9F9 , 0xC2B1 ,1708},
/* 짼 */    { 0xC9FC , 0xC2B2 ,1709},
/* 쨀 */    { 0xCA00 , 0xC2B3 ,1710},
/* 쨈 */    { 0xCA08 , 0xC2B4 ,1711},
/* 쨉 */    { 0xCA09 , 0xC2B5 ,1712},
/* 쨋 */    { 0xCA0B , 0xC2B6 ,1713},
/* 쨌 */    { 0xCA0C , 0xC2B7 ,1714},
/* 쨍 */    { 0xCA0D , 0xC2B8 ,1715},
/* 쨔 */    { 0xCA14 , 0xC2B9 ,1716},
/* 쨘 */    { 0xCA18 , 0xC2BA ,1717},
/* 쨩 */    { 0xCA29 , 0xC2BB ,1718},
/* 쩌 */    { 0xCA4C , 0xC2BC ,1719},
/* 쩍 */    { 0xCA4D , 0xC2BD ,1720},
/* 쩐 */    { 0xCA50 , 0xC2BE ,1721},
/* 쩔 */    { 0xCA54 , 0xC2BF ,1722},
/* 쩜 */    { 0xCA5C , 0xC2C0 ,1723},
/* 쩝 */    { 0xCA5D , 0xC2C1 ,1724},
/* 쩟 */    { 0xCA5F , 0xC2C2 ,1725},
/* 쩠 */    { 0xCA60 , 0xC2C3 ,1726},
/* 쩡 */    { 0xCA61 , 0xC2C4 ,1727},
/* 쩨 */    { 0xCA68 , 0xC2C5 ,1728},
/* 쩽 */    { 0xCA7D , 0xC2C6 ,1729},
/* 쪄 */    { 0xCA84 , 0xC2C7 ,1730},
/* 쪘 */    { 0xCA98 , 0xC2C8 ,1731},
/* 쪼 */    { 0xCABC , 0xC2C9 ,1732},
/* 쪽 */    { 0xCABD , 0xC2CA ,1733},
/* 쫀 */    { 0xCAC0 , 0xC2CB ,1734},
/* 쫄 */    { 0xCAC4 , 0xC2CC ,1735},
/* 쫌 */    { 0xCACC , 0xC2CD ,1736},
/* 쫍 */    { 0xCACD , 0xC2CE ,1737},
/* 쫏 */    { 0xCACF , 0xC2CF ,1738},
/* 쫑 */    { 0xCAD1 , 0xC2D0 ,1739},
/* 쫓 */    { 0xCAD3 , 0xC2D1 ,1740},
/* 쫘 */    { 0xCAD8 , 0xC2D2 ,1741},
/* 쫙 */    { 0xCAD9 , 0xC2D3 ,1742},
/* 쫠 */    { 0xCAE0 , 0xC2D4 ,1743},
/* 쫬 */    { 0xCAEC , 0xC2D5 ,1744},
/* 쫴 */    { 0xCAF4 , 0xC2D6 ,1745},
/* 쬈 */    { 0xCB08 , 0xC2D7 ,1746},
/* 쬐 */    { 0xCB10 , 0xC2D8 ,1747},
/* 쬔 */    { 0xCB14 , 0xC2D9 ,1748},
/* 쬘 */    { 0xCB18 , 0xC2DA ,1749},
/* 쬠 */    { 0xCB20 , 0xC2DB ,1750},
/* 쬡 */    { 0xCB21 , 0xC2DC ,1751},
/* 쭁 */    { 0xCB41 , 0xC2DD ,1752},
/* 쭈 */    { 0xCB48 , 0xC2DE ,1753},
/* 쭉 */    { 0xCB49 , 0xC2DF ,1754},
/* 쭌 */    { 0xCB4C , 0xC2E0 ,1755},
/* 쭐 */    { 0xCB50 , 0xC2E1 ,1756},
/* 쭘 */    { 0xCB58 , 0xC2E2 ,1757},
/* 쭙 */    { 0xCB59 , 0xC2E3 ,1758},
/* 쭝 */    { 0xCB5D , 0xC2E4 ,1759},
/* 쭤 */    { 0xCB64 , 0xC2E5 ,1760},
/* 쭸 */    { 0xCB78 , 0xC2E6 ,1761},
/* 쭹 */    { 0xCB79 , 0xC2E7 ,1762},
/* 쮜 */    { 0xCB9C , 0xC2E8 ,1763},
/* 쮸 */    { 0xCBB8 , 0xC2E9 ,1764},
/* 쯔 */    { 0xCBD4 , 0xC2EA ,1765},
/* 쯤 */    { 0xCBE4 , 0xC2EB ,1766},
/* 쯧 */    { 0xCBE7 , 0xC2EC ,1767},
/* 쯩 */    { 0xCBE9 , 0xC2ED ,1768},
/* 찌 */    { 0xCC0C , 0xC2EE ,1769},
/* 찍 */    { 0xCC0D , 0xC2EF ,1770},
/* 찐 */    { 0xCC10 , 0xC2F0 ,1771},
/* 찔 */    { 0xCC14 , 0xC2F1 ,1772},
/* 찜 */    { 0xCC1C , 0xC2F2 ,1773},
/* 찝 */    { 0xCC1D , 0xC2F3 ,1774},
/* 찡 */    { 0xCC21 , 0xC2F4 ,1775},
/* 찢 */    { 0xCC22 , 0xC2F5 ,1776},
/* 찧 */    { 0xCC27 , 0xC2F6 ,1777},
        ,
        ,
/* 차 */    { 0xCC28 , 0xC2F7 ,1778},
/* 착 */    { 0xCC29 , 0xC2F8 ,1779},
/* 찬 */    { 0xCC2C , 0xC2F9 ,1780},
/* 찮 */    { 0xCC2E , 0xC2FA ,1781},
/* 찰 */    { 0xCC30 , 0xC2FB ,1782},
/* 참 */    { 0xCC38 , 0xC2FC ,1783},
/* 찹 */    { 0xCC39 , 0xC2FD ,1784},
/* 찻 */    { 0xCC3B , 0xC2FE ,1785},
/* 찼 */    { 0xCC3C , 0xC3A1 ,1786},
/* 창 */    { 0xCC3D , 0xC3A2 ,1787},
/* 찾 */    { 0xCC3E , 0xC3A3 ,1788},
/* 채 */    { 0xCC44 , 0xC3A4 ,1789},
/* 책 */    { 0xCC45 , 0xC3A5 ,1790},
/* 챈 */    { 0xCC48 , 0xC3A6 ,1791},
/* 챌 */    { 0xCC4C , 0xC3A7 ,1792},
/* 챔 */    { 0xCC54 , 0xC3A8 ,1793},
/* 챕 */    { 0xCC55 , 0xC3A9 ,1794},
/* 챗 */    { 0xCC57 , 0xC3AA ,1795},
/* 챘 */    { 0xCC58 , 0xC3AB ,1796},
/* 챙 */    { 0xCC59 , 0xC3AC ,1797},
/* 챠 */    { 0xCC60 , 0xC3AD ,1798},
/* 챤 */    { 0xCC64 , 0xC3AE ,1799},
/* 챦 */    { 0xCC66 , 0xC3AF ,1800},
/* 챨 */    { 0xCC68 , 0xC3B0 ,1801},
/* 챰 */    { 0xCC70 , 0xC3B1 ,1802},
/* 챵 */    { 0xCC75 , 0xC3B2 ,1803},
/* 처 */    { 0xCC98 , 0xC3B3 ,1804},
/* 척 */    { 0xCC99 , 0xC3B4 ,1805},
/* 천 */    { 0xCC9C , 0xC3B5 ,1806},
/* 철 */    { 0xCCA0 , 0xC3B6 ,1807},
/* 첨 */    { 0xCCA8 , 0xC3B7 ,1808},
/* 첩 */    { 0xCCA9 , 0xC3B8 ,1809},
/* 첫 */    { 0xCCAB , 0xC3B9 ,1810},
/* 첬 */    { 0xCCAC , 0xC3BA ,1811},
/* 청 */    { 0xCCAD , 0xC3BB ,1812},
/* 체 */    { 0xCCB4 , 0xC3BC ,1813},
/* 첵 */    { 0xCCB5 , 0xC3BD ,1814},
/* 첸 */    { 0xCCB8 , 0xC3BE ,1815},
/* 첼 */    { 0xCCBC , 0xC3BF ,1816},
/* 쳄 */    { 0xCCC4 , 0xC3C0 ,1817},
/* 쳅 */    { 0xCCC5 , 0xC3C1 ,1818},
/* 쳇 */    { 0xCCC7 , 0xC3C2 ,1819},
/* 쳉 */    { 0xCCC9 , 0xC3C3 ,1820},
/* 쳐 */    { 0xCCD0 , 0xC3C4 ,1821},
/* 쳔 */    { 0xCCD4 , 0xC3C5 ,1822},
/* 쳤 */    { 0xCCE4 , 0xC3C6 ,1823},
/* 쳬 */    { 0xCCEC , 0xC3C7 ,1824},
/* 쳰 */    { 0xCCF0 , 0xC3C8 ,1825},
/* 촁 */    { 0xCD01 , 0xC3C9 ,1826},
/* 초 */    { 0xCD08 , 0xC3CA ,1827},
/* 촉 */    { 0xCD09 , 0xC3CB ,1828},
/* 촌 */    { 0xCD0C , 0xC3CC ,1829},
/* 촐 */    { 0xCD10 , 0xC3CD ,1830},
/* 촘 */    { 0xCD18 , 0xC3CE ,1831},
/* 촙 */    { 0xCD19 , 0xC3CF ,1832},
/* 촛 */    { 0xCD1B , 0xC3D0 ,1833},
/* 총 */    { 0xCD1D , 0xC3D1 ,1834},
/* 촤 */    { 0xCD24 , 0xC3D2 ,1835},
/* 촨 */    { 0xCD28 , 0xC3D3 ,1836},
/* 촬 */    { 0xCD2C , 0xC3D4 ,1837},
/* 촹 */    { 0xCD39 , 0xC3D5 ,1838},
/* 최 */    { 0xCD5C , 0xC3D6 ,1839},
/* 쵠 */    { 0xCD60 , 0xC3D7 ,1840},
/* 쵤 */    { 0xCD64 , 0xC3D8 ,1841},
/* 쵬 */    { 0xCD6C , 0xC3D9 ,1842},
/* 쵭 */    { 0xCD6D , 0xC3DA ,1843},
/* 쵯 */    { 0xCD6F , 0xC3DB ,1844},
/* 쵱 */    { 0xCD71 , 0xC3DC ,1845},
/* 쵸 */    { 0xCD78 , 0xC3DD ,1846},
/* 춈 */    { 0xCD88 , 0xC3DE ,1847},
/* 추 */    { 0xCD94 , 0xC3DF ,1848},
/* 축 */    { 0xCD95 , 0xC3E0 ,1849},
/* 춘 */    { 0xCD98 , 0xC3E1 ,1850},
/* 출 */    { 0xCD9C , 0xC3E2 ,1851},
/* 춤 */    { 0xCDA4 , 0xC3E3 ,1852},
/* 춥 */    { 0xCDA5 , 0xC3E4 ,1853},
/* 춧 */    { 0xCDA7 , 0xC3E5 ,1854},
/* 충 */    { 0xCDA9 , 0xC3E6 ,1855},
/* 춰 */    { 0xCDB0 , 0xC3E7 ,1856},
/* 췄 */    { 0xCDC4 , 0xC3E8 ,1857},
/* 췌 */    { 0xCDCC , 0xC3E9 ,1858},
/* 췐 */    { 0xCDD0 , 0xC3EA ,1859},
/* 취 */    { 0xCDE8 , 0xC3EB ,1860},
/* 췬 */    { 0xCDEC , 0xC3EC ,1861},
/* 췰 */    { 0xCDF0 , 0xC3ED ,1862},
/* 췸 */    { 0xCDF8 , 0xC3EE ,1863},
/* 췹 */    { 0xCDF9 , 0xC3EF ,1864},
/* 췻 */    { 0xCDFB , 0xC3F0 ,1865},
/* 췽 */    { 0xCDFD , 0xC3F1 ,1866},
/* 츄 */    { 0xCE04 , 0xC3F2 ,1867},
/* 츈 */    { 0xCE08 , 0xC3F3 ,1868},
/* 츌 */    { 0xCE0C , 0xC3F4 ,1869},
/* 츔 */    { 0xCE14 , 0xC3F5 ,1870},
/* 츙 */    { 0xCE19 , 0xC3F6 ,1871},
/* 츠 */    { 0xCE20 , 0xC3F7 ,1872},
/* 측 */    { 0xCE21 , 0xC3F8 ,1873},
/* 츤 */    { 0xCE24 , 0xC3F9 ,1874},
/* 츨 */    { 0xCE28 , 0xC3FA ,1875},
/* 츰 */    { 0xCE30 , 0xC3FB ,1876},
/* 츱 */    { 0xCE31 , 0xC3FC ,1877},
/* 츳 */    { 0xCE33 , 0xC3FD ,1878},
/* 층 */    { 0xCE35 , 0xC3FE ,1879},
/* 치 */    { 0xCE58 , 0xC4A1 ,1880},
/* 칙 */    { 0xCE59 , 0xC4A2 ,1881},
/* 친 */    { 0xCE5C , 0xC4A3 ,1882},
/* 칟 */    { 0xCE5F , 0xC4A4 ,1883},
/* 칠 */    { 0xCE60 , 0xC4A5 ,1884},
/* 칡 */    { 0xCE61 , 0xC4A6 ,1885},
/* 침 */    { 0xCE68 , 0xC4A7 ,1886},
/* 칩 */    { 0xCE69 , 0xC4A8 ,1887},
/* 칫 */    { 0xCE6B , 0xC4A9 ,1888},
/* 칭 */    { 0xCE6D , 0xC4AA ,1889},
        ,
        ,
/* 카 */    { 0xCE74 , 0xC4AB ,1890},
/* 칵 */    { 0xCE75 , 0xC4AC ,1891},
/* 칸 */    { 0xCE78 , 0xC4AD ,1892},
/* 칼 */    { 0xCE7C , 0xC4AE ,1893},
/* 캄 */    { 0xCE84 , 0xC4AF ,1894},
/* 캅 */    { 0xCE85 , 0xC4B0 ,1895},
/* 캇 */    { 0xCE87 , 0xC4B1 ,1896},
/* 캉 */    { 0xCE89 , 0xC4B2 ,1897},
/* 캐 */    { 0xCE90 , 0xC4B3 ,1898},
/* 캑 */    { 0xCE91 , 0xC4B4 ,1899},
/* 캔 */    { 0xCE94 , 0xC4B5 ,1900},
/* 캘 */    { 0xCE98 , 0xC4B6 ,1901},
/* 캠 */    { 0xCEA0 , 0xC4B7 ,1902},
/* 캡 */    { 0xCEA1 , 0xC4B8 ,1903},
/* 캣 */    { 0xCEA3 , 0xC4B9 ,1904},
/* 캤 */    { 0xCEA4 , 0xC4BA ,1905},
/* 캥 */    { 0xCEA5 , 0xC4BB ,1906},
/* 캬 */    { 0xCEAC , 0xC4BC ,1907},
/* 캭 */    { 0xCEAD , 0xC4BD ,1908},
/* 컁 */    { 0xCEC1 , 0xC4BE ,1909},
/* 커 */    { 0xCEE4 , 0xC4BF ,1910},
/* 컥 */    { 0xCEE5 , 0xC4C0 ,1911},
/* 컨 */    { 0xCEE8 , 0xC4C1 ,1912},
/* 컫 */    { 0xCEEB , 0xC4C2 ,1913},
/* 컬 */    { 0xCEEC , 0xC4C3 ,1914},
/* 컴 */    { 0xCEF4 , 0xC4C4 ,1915},
/* 컵 */    { 0xCEF5 , 0xC4C5 ,1916},
/* 컷 */    { 0xCEF7 , 0xC4C6 ,1917},
/* 컸 */    { 0xCEF8 , 0xC4C7 ,1918},
/* 컹 */    { 0xCEF9 , 0xC4C8 ,1919},
/* 케 */    { 0xCF00 , 0xC4C9 ,1920},
/* 켁 */    { 0xCF01 , 0xC4CA ,1921},
/* 켄 */    { 0xCF04 , 0xC4CB ,1922},
/* 켈 */    { 0xCF08 , 0xC4CC ,1923},
/* 켐 */    { 0xCF10 , 0xC4CD ,1924},
/* 켑 */    { 0xCF11 , 0xC4CE ,1925},
/* 켓 */    { 0xCF13 , 0xC4CF ,1926},
/* 켕 */    { 0xCF15 , 0xC4D0 ,1927},
/* 켜 */    { 0xCF1C , 0xC4D1 ,1928},
/* 켠 */    { 0xCF20 , 0xC4D2 ,1929},
/* 켤 */    { 0xCF24 , 0xC4D3 ,1930},
/* 켬 */    { 0xCF2C , 0xC4D4 ,1931},
/* 켭 */    { 0xCF2D , 0xC4D5 ,1932},
/* 켯 */    { 0xCF2F , 0xC4D6 ,1933},
/* 켰 */    { 0xCF30 , 0xC4D7 ,1934},
/* 켱 */    { 0xCF31 , 0xC4D8 ,1935},
/* 켸 */    { 0xCF38 , 0xC4D9 ,1936},
        ,
/* 코 */    { 0xCF54 , 0xC4DA ,1937},
/* 콕 */    { 0xCF55 , 0xC4DB ,1938},
/* 콘 */    { 0xCF58 , 0xC4DC ,1939},
/* 콜 */    { 0xCF5C , 0xC4DD ,1940},
/* 콤 */    { 0xCF64 , 0xC4DE ,1941},
/* 콥 */    { 0xCF65 , 0xC4DF ,1942},
/* 콧 */    { 0xCF67 , 0xC4E0 ,1943},
/* 콩 */    { 0xCF69 , 0xC4E1 ,1944},
/* 콰 */    { 0xCF70 , 0xC4E2 ,1945},
/* 콱 */    { 0xCF71 , 0xC4E3 ,1946},
/* 콴 */    { 0xCF74 , 0xC4E4 ,1947},
/* 콸 */    { 0xCF78 , 0xC4E5 ,1948},
/* 쾀 */    { 0xCF80 , 0xC4E6 ,1949},
/* 쾅 */    { 0xCF85 , 0xC4E7 ,1950},
/* 쾌 */    { 0xCF8C , 0xC4E8 ,1951},
/* 쾡 */    { 0xCFA1 , 0xC4E9 ,1952},
/* 쾨 */    { 0xCFA8 , 0xC4EA ,1953},
/* 쾰 */    { 0xCFB0 , 0xC4EB ,1954},
/* 쿄 */    { 0xCFC4 , 0xC4EC ,1955},
/* 쿠 */    { 0xCFE0 , 0xC4ED ,1956},
/* 쿡 */    { 0xCFE1 , 0xC4EE ,1957},
/* 쿤 */    { 0xCFE4 , 0xC4EF ,1958},
/* 쿨 */    { 0xCFE8 , 0xC4F0 ,1959},
/* 쿰 */    { 0xCFF0 , 0xC4F1 ,1960},
/* 쿱 */    { 0xCFF1 , 0xC4F2 ,1961},
/* 쿳 */    { 0xCFF3 , 0xC4F3 ,1962},
/* 쿵 */    { 0xCFF5 , 0xC4F4 ,1963},
/* 쿼 */    { 0xCFFC , 0xC4F5 ,1964},
/* 퀀 */    { 0xD000 , 0xC4F6 ,1965},
/* 퀄 */    { 0xD004 , 0xC4F7 ,1966},
/* 퀑 */    { 0xD011 , 0xC4F8 ,1967},
/* 퀘 */    { 0xD018 , 0xC4F9 ,1968},
/* 퀭 */    { 0xD02D , 0xC4FA ,1969},
/* 퀴 */    { 0xD034 , 0xC4FB ,1970},
/* 퀵 */    { 0xD035 , 0xC4FC ,1971},
/* 퀸 */    { 0xD038 , 0xC4FD ,1972},
/* 퀼 */    { 0xD03C , 0xC4FE ,1973},
/* 큄 */    { 0xD044 , 0xC5A1 ,1974},
/* 큅 */    { 0xD045 , 0xC5A2 ,1975},
/* 큇 */    { 0xD047 , 0xC5A3 ,1976},
/* 큉 */    { 0xD049 , 0xC5A4 ,1977},
/* 큐 */    { 0xD050 , 0xC5A5 ,1978},
/* 큔 */    { 0xD054 , 0xC5A6 ,1979},
/* 큘 */    { 0xD058 , 0xC5A7 ,1980},
/* 큠 */    { 0xD060 , 0xC5A8 ,1981},
/* 크 */    { 0xD06C , 0xC5A9 ,1982},
/* 큭 */    { 0xD06D , 0xC5AA ,1983},
/* 큰 */    { 0xD070 , 0xC5AB ,1984},
/* 클 */    { 0xD074 , 0xC5AC ,1985},
/* 큼 */    { 0xD07C , 0xC5AD ,1986},
/* 큽 */    { 0xD07D , 0xC5AE ,1987},
/* 킁 */    { 0xD081 , 0xC5AF ,1988},
/* 키 */    { 0xD0A4 , 0xC5B0 ,1989},
/* 킥 */    { 0xD0A5 , 0xC5B1 ,1990},
/* 킨 */    { 0xD0A8 , 0xC5B2 ,1991},
/* 킬 */    { 0xD0AC , 0xC5B3 ,1992},
/* 킴 */    { 0xD0B4 , 0xC5B4 ,1993},
/* 킵 */    { 0xD0B5 , 0xC5B5 ,1994},
/* 킷 */    { 0xD0B7 , 0xC5B6 ,1995},
/* 킹 */    { 0xD0B9 , 0xC5B7 ,1996},
        ,
/* 타 */    { 0xD0C0 , 0xC5B8 ,1997},
/* 탁 */    { 0xD0C1 , 0xC5B9 ,1998},
/* 탄 */    { 0xD0C4 , 0xC5BA ,1999},
/* 탈 */    { 0xD0C8 , 0xC5BB ,2000},
/* 탉 */    { 0xD0C9 , 0xC5BC ,2001},
/* 탐 */    { 0xD0D0 , 0xC5BD ,2002},
/* 탑 */    { 0xD0D1 , 0xC5BE ,2003},
/* 탓 */    { 0xD0D3 , 0xC5BF ,2004},
/* 탔 */    { 0xD0D4 , 0xC5C0 ,2005},
/* 탕 */    { 0xD0D5 , 0xC5C1 ,2006},
/* 태 */    { 0xD0DC , 0xC5C2 ,2007},
/* 택 */    { 0xD0DD , 0xC5C3 ,2008},
/* 탠 */    { 0xD0E0 , 0xC5C4 ,2009},
/* 탤 */    { 0xD0E4 , 0xC5C5 ,2010},
/* 탬 */    { 0xD0EC , 0xC5C6 ,2011},
/* 탭 */    { 0xD0ED , 0xC5C7 ,2012},
/* 탯 */    { 0xD0EF , 0xC5C8 ,2013},
/* 탰 */    { 0xD0F0 , 0xC5C9 ,2014},
/* 탱 */    { 0xD0F1 , 0xC5CA ,2015},
/* 탸 */    { 0xD0F8 , 0xC5CB ,2016},
/* 턍 */    { 0xD10D , 0xC5CC ,2017},
/* 터 */    { 0xD130 , 0xC5CD ,2018},
/* 턱 */    { 0xD131 , 0xC5CE ,2019},
/* 턴 */    { 0xD134 , 0xC5CF ,2020},
/* 털 */    { 0xD138 , 0xC5D0 ,2021},
/* 턺 */    { 0xD13A , 0xC5D1 ,2022},
/* 텀 */    { 0xD140 , 0xC5D2 ,2023},
/* 텁 */    { 0xD141 , 0xC5D3 ,2024},
/* 텃 */    { 0xD143 , 0xC5D4 ,2025},
/* 텄 */    { 0xD144 , 0xC5D5 ,2026},
/* 텅 */    { 0xD145 , 0xC5D6 ,2027},
/* 테 */    { 0xD14C , 0xC5D7 ,2028},
/* 텍 */    { 0xD14D , 0xC5D8 ,2029},
/* 텐 */    { 0xD150 , 0xC5D9 ,2030},
/* 텔 */    { 0xD154 , 0xC5DA ,2031},
/* 템 */    { 0xD15C , 0xC5DB ,2032},
/* 텝 */    { 0xD15D , 0xC5DC ,2033},
/* 텟 */    { 0xD15F , 0xC5DD ,2034},
/* 텡 */    { 0xD161 , 0xC5DE ,2035},
/* 텨 */    { 0xD168 , 0xC5DF ,2036},
/* 텬 */    { 0xD16C , 0xC5E0 ,2037},
/* 텼 */    { 0xD17C , 0xC5E1 ,2038},
/* 톄 */    { 0xD184 , 0xC5E2 ,2039},
/* 톈 */    { 0xD188 , 0xC5E3 ,2040},
/* 토 */    { 0xD1A0 , 0xC5E4 ,2041},
/* 톡 */    { 0xD1A1 , 0xC5E5 ,2042},
/* 톤 */    { 0xD1A4 , 0xC5E6 ,2043},
/* 톨 */    { 0xD1A8 , 0xC5E7 ,2044},
/* 톰 */    { 0xD1B0 , 0xC5E8 ,2045},
/* 톱 */    { 0xD1B1 , 0xC5E9 ,2046},
/* 톳 */    { 0xD1B3 , 0xC5EA ,2047},
/* 통 */    { 0xD1B5 , 0xC5EB ,2048},
/* 톺 */    { 0xD1BA , 0xC5EC ,2049},
/* 톼 */    { 0xD1BC , 0xC5ED ,2050},
/* 퇀 */    { 0xD1C0 , 0xC5EE ,2051},
/* 퇘 */    { 0xD1D8 , 0xC5EF ,2052},
/* 퇴 */    { 0xD1F4 , 0xC5F0 ,2053},
/* 퇸 */    { 0xD1F8 , 0xC5F1 ,2054},
/* 툇 */    { 0xD207 , 0xC5F2 ,2055},
/* 툉 */    { 0xD209 , 0xC5F3 ,2056},
/* 툐 */    { 0xD210 , 0xC5F4 ,2057},
/* 투 */    { 0xD22C , 0xC5F5 ,2058},
/* 툭 */    { 0xD22D , 0xC5F6 ,2059},
/* 툰 */    { 0xD230 , 0xC5F7 ,2060},
/* 툴 */    { 0xD234 , 0xC5F8 ,2061},
/* 툼 */    { 0xD23C , 0xC5F9 ,2062},
/* 툽 */    { 0xD23D , 0xC5FA ,2063},
/* 툿 */    { 0xD23F , 0xC5FB ,2064},
/* 퉁 */    { 0xD241 , 0xC5FC ,2065},
/* 퉈 */    { 0xD248 , 0xC5FD ,2066},
/* 퉜 */    { 0xD25C , 0xC5FE ,2067},
/* 퉤 */    { 0xD264 , 0xC6A1 ,2068},
/* 튀 */    { 0xD280 , 0xC6A2 ,2069},
/* 튁 */    { 0xD281 , 0xC6A3 ,2070},
/* 튄 */    { 0xD284 , 0xC6A4 ,2071},
/* 튈 */    { 0xD288 , 0xC6A5 ,2072},
/* 튐 */    { 0xD290 , 0xC6A6 ,2073},
/* 튑 */    { 0xD291 , 0xC6A7 ,2074},
/* 튕 */    { 0xD295 , 0xC6A8 ,2075},
/* 튜 */    { 0xD29C , 0xC6A9 ,2076},
/* 튠 */    { 0xD2A0 , 0xC6AA ,2077},
/* 튤 */    { 0xD2A4 , 0xC6AB ,2078},
/* 튬 */    { 0xD2AC , 0xC6AC ,2079},
/* 튱 */    { 0xD2B1 , 0xC6AD ,2080},
/* 트 */    { 0xD2B8 , 0xC6AE ,2081},
/* 특 */    { 0xD2B9 , 0xC6AF ,2082},
/* 튼 */    { 0xD2BC , 0xC6B0 ,2083},
/* 튿 */    { 0xD2BF , 0xC6B1 ,2084},
/* 틀 */    { 0xD2C0 , 0xC6B2 ,2085},
/* 틂 */    { 0xD2C2 , 0xC6B3 ,2086},
/* 틈 */    { 0xD2C8 , 0xC6B4 ,2087},
/* 틉 */    { 0xD2C9 , 0xC6B5 ,2088},
/* 틋 */    { 0xD2CB , 0xC6B6 ,2089},
/* 틔 */    { 0xD2D4 , 0xC6B7 ,2090},
/* 틘 */    { 0xD2D8 , 0xC6B8 ,2091},
/* 틜 */    { 0xD2DC , 0xC6B9 ,2092},
/* 틤 */    { 0xD2E4 , 0xC6BA ,2093},
/* 틥 */    { 0xD2E5 , 0xC6BB ,2094},
/* 티 */    { 0xD2F0 , 0xC6BC ,2095},
/* 틱 */    { 0xD2F1 , 0xC6BD ,2096},
/* 틴 */    { 0xD2F4 , 0xC6BE ,2097},
/* 틸 */    { 0xD2F8 , 0xC6BF ,2098},
/* 팀 */    { 0xD300 , 0xC6C0 ,2099},
/* 팁 */    { 0xD301 , 0xC6C1 ,2100},
/* 팃 */    { 0xD303 , 0xC6C2 ,2101},
/* 팅 */    { 0xD305 , 0xC6C3 ,2102},
/* 파 */    { 0xD30C , 0xC6C4 ,2103},
/* 팍 */    { 0xD30D , 0xC6C5 ,2104},
/* 팎 */    { 0xD30E , 0xC6C6 ,2105},
/* 판 */    { 0xD310 , 0xC6C7 ,2106},
/* 팔 */    { 0xD314 , 0xC6C8 ,2107},
/* 팖 */    { 0xD316 , 0xC6C9 ,2108},
/* 팜 */    { 0xD31C , 0xC6CA ,2109},
/* 팝 */    { 0xD31D , 0xC6CB ,2110},
/* 팟 */    { 0xD31F , 0xC6CC ,2111},
/* 팠 */    { 0xD320 , 0xC6CD ,2112},
/* 팡 */    { 0xD321 , 0xC6CE ,2113},
/* 팥 */    { 0xD325 , 0xC6CF ,2114},
/* 패 */    { 0xD328 , 0xC6D0 ,2115},
/* 팩 */    { 0xD329 , 0xC6D1 ,2116},
/* 팬 */    { 0xD32C , 0xC6D2 ,2117},
/* 팰 */    { 0xD330 , 0xC6D3 ,2118},
/* 팸 */    { 0xD338 , 0xC6D4 ,2119},
/* 팹 */    { 0xD339 , 0xC6D5 ,2120},
/* 팻 */    { 0xD33B , 0xC6D6 ,2121},
/* 팼 */    { 0xD33C , 0xC6D7 ,2122},
/* 팽 */    { 0xD33D , 0xC6D8 ,2123},
/* 퍄 */    { 0xD344 , 0xC6D9 ,2124},
/* 퍅 */    { 0xD345 , 0xC6DA ,2125},
/* 퍼 */    { 0xD37C , 0xC6DB ,2126},
/* 퍽 */    { 0xD37D , 0xC6DC ,2127},
/* 펀 */    { 0xD380 , 0xC6DD ,2128},
/* 펄 */    { 0xD384 , 0xC6DE ,2129},
/* 펌 */    { 0xD38C , 0xC6DF ,2130},
/* 펍 */    { 0xD38D , 0xC6E0 ,2131},
/* 펏 */    { 0xD38F , 0xC6E1 ,2132},
/* 펐 */    { 0xD390 , 0xC6E2 ,2133},
/* 펑 */    { 0xD391 , 0xC6E3 ,2134},
/* 페 */    { 0xD398 , 0xC6E4 ,2135},
/* 펙 */    { 0xD399 , 0xC6E5 ,2136},
/* 펜 */    { 0xD39C , 0xC6E6 ,2137},
/* 펠 */    { 0xD3A0 , 0xC6E7 ,2138},
/* 펨 */    { 0xD3A8 , 0xC6E8 ,2139},
/* 펩 */    { 0xD3A9 , 0xC6E9 ,2140},
/* 펫 */    { 0xD3AB , 0xC6EA ,2141},
/* 펭 */    { 0xD3AD , 0xC6EB ,2142},
/* 펴 */    { 0xD3B4 , 0xC6EC ,2143},
/* 편 */    { 0xD3B8 , 0xC6ED ,2144},
/* 펼 */    { 0xD3BC , 0xC6EE ,2145},
/* 폄 */    { 0xD3C4 , 0xC6EF ,2146},
/* 폅 */    { 0xD3C5 , 0xC6F0 ,2147},
/* 폈 */    { 0xD3C8 , 0xC6F1 ,2148},
/* 평 */    { 0xD3C9 , 0xC6F2 ,2149},
/* 폐 */    { 0xD3D0 , 0xC6F3 ,2150},
/* 폘 */    { 0xD3D8 , 0xC6F4 ,2151},
/* 폡 */    { 0xD3E1 , 0xC6F5 ,2152},
/* 폣 */    { 0xD3E3 , 0xC6F6 ,2153},
/* 포 */    { 0xD3EC , 0xC6F7 ,2154},
/* 폭 */    { 0xD3ED , 0xC6F8 ,2155},
/* 폰 */    { 0xD3F0 , 0xC6F9 ,2156},
/* 폴 */    { 0xD3F4 , 0xC6FA ,2157},
/* 폼 */    { 0xD3FC , 0xC6FB ,2158},
/* 폽 */    { 0xD3FD , 0xC6FC ,2159},
/* 폿 */    { 0xD3FF , 0xC6FD ,2160},
/* 퐁 */    { 0xD401 , 0xC6FE ,2161},
/* 퐈 */    { 0xD408 , 0xC7A1 ,2162},
/* 퐝 */    { 0xD41D , 0xC7A2 ,2163},
/* 푀 */    { 0xD440 , 0xC7A3 ,2164},
/* 푄 */    { 0xD444 , 0xC7A4 ,2165},
/* 표 */    { 0xD45C , 0xC7A5 ,2166},
/* 푠 */    { 0xD460 , 0xC7A6 ,2167},
/* 푤 */    { 0xD464 , 0xC7A7 ,2168},
/* 푭 */    { 0xD46D , 0xC7A8 ,2169},
/* 푯 */    { 0xD46F , 0xC7A9 ,2170},
/* 푸 */    { 0xD478 , 0xC7AA ,2171},
/* 푹 */    { 0xD479 , 0xC7AB ,2172},
/* 푼 */    { 0xD47C , 0xC7AC ,2173},
/* 푿 */    { 0xD47F , 0xC7AD ,2174},
/* 풀 */    { 0xD480 , 0xC7AE ,2175},
/* 풂 */    { 0xD482 , 0xC7AF ,2176},
/* 품 */    { 0xD488 , 0xC7B0 ,2177},
/* 풉 */    { 0xD489 , 0xC7B1 ,2178},
/* 풋 */    { 0xD48B , 0xC7B2 ,2179},
/* 풍 */    { 0xD48D , 0xC7B3 ,2180},
/* 풔 */    { 0xD494 , 0xC7B4 ,2181},
/* 풩 */    { 0xD4A9 , 0xC7B5 ,2182},
/* 퓌 */    { 0xD4CC , 0xC7B6 ,2183},
/* 퓐 */    { 0xD4D0 , 0xC7B7 ,2184},
/* 퓔 */    { 0xD4D4 , 0xC7B8 ,2185},
/* 퓜 */    { 0xD4DC , 0xC7B9 ,2186},
/* 퓟 */    { 0xD4DF , 0xC7BA ,2187},
/* 퓨 */    { 0xD4E8 , 0xC7BB ,2188},
/* 퓬 */    { 0xD4EC , 0xC7BC ,2189},
/* 퓰 */    { 0xD4F0 , 0xC7BD ,2190},
/* 퓸 */    { 0xD4F8 , 0xC7BE ,2191},
/* 퓻 */    { 0xD4FB , 0xC7BF ,2192},
/* 퓽 */    { 0xD4FD , 0xC7C0 ,2193},
/* 프 */    { 0xD504 , 0xC7C1 ,2194},
/* 픈 */    { 0xD508 , 0xC7C2 ,2195},
/* 플 */    { 0xD50C , 0xC7C3 ,2196},
/* 픔 */    { 0xD514 , 0xC7C4 ,2197},
/* 픕 */    { 0xD515 , 0xC7C5 ,2198},
/* 픗 */    { 0xD517 , 0xC7C6 ,2199},
/* 피 */    { 0xD53C , 0xC7C7 ,2200},
/* 픽 */    { 0xD53D , 0xC7C8 ,2201},
/* 핀 */    { 0xD540 , 0xC7C9 ,2202},
/* 필 */    { 0xD544 , 0xC7CA ,2203},
/* 핌 */    { 0xD54C , 0xC7CB ,2204},
/* 핍 */    { 0xD54D , 0xC7CC ,2205},
/* 핏 */    { 0xD54F , 0xC7CD ,2206},
/* 핑 */    { 0xD551 , 0xC7CE ,2207},
        ,
        ,
/* 하 */    { 0xD558 , 0xC7CF ,2208},
/* 학 */    { 0xD559 , 0xC7D0 ,2209},
/* 한 */    { 0xD55C , 0xC7D1 ,2210},
/* 할 */    { 0xD560 , 0xC7D2 ,2211},
/* 핥 */    { 0xD565 , 0xC7D3 ,2212},
/* 함 */    { 0xD568 , 0xC7D4 ,2213},
/* 합 */    { 0xD569 , 0xC7D5 ,2214},
/* 핫 */    { 0xD56B , 0xC7D6 ,2215},
/* 항 */    { 0xD56D , 0xC7D7 ,2216},
/* 해 */    { 0xD574 , 0xC7D8 ,2217},
/* 핵 */    { 0xD575 , 0xC7D9 ,2218},
/* 핸 */    { 0xD578 , 0xC7DA ,2219},
/* 핼 */    { 0xD57C , 0xC7DB ,2220},
/* 햄 */    { 0xD584 , 0xC7DC ,2221},
/* 햅 */    { 0xD585 , 0xC7DD ,2222},
/* 햇 */    { 0xD587 , 0xC7DE ,2223},
/* 했 */    { 0xD588 , 0xC7DF ,2224},
/* 행 */    { 0xD589 , 0xC7E0 ,2225},
/* 햐 */    { 0xD590 , 0xC7E1 ,2226},
/* 향 */    { 0xD5A5 , 0xC7E2 ,2227},
/* 허 */    { 0xD5C8 , 0xC7E3 ,2228},
/* 헉 */    { 0xD5C9 , 0xC7E4 ,2229},
/* 헌 */    { 0xD5CC , 0xC7E5 ,2230},
/* 헐 */    { 0xD5D0 , 0xC7E6 ,2231},
/* 헒 */    { 0xD5D2 , 0xC7E7 ,2232},
/* 험 */    { 0xD5D8 , 0xC7E8 ,2233},
/* 헙 */    { 0xD5D9 , 0xC7E9 ,2234},
/* 헛 */    { 0xD5DB , 0xC7EA ,2235},
/* 헝 */    { 0xD5DD , 0xC7EB ,2236},
/* 헤 */    { 0xD5E4 , 0xC7EC ,2237},
/* 헥 */    { 0xD5E5 , 0xC7ED ,2238},
/* 헨 */    { 0xD5E8 , 0xC7EE ,2239},
/* 헬 */    { 0xD5EC , 0xC7EF ,2240},
/* 헴 */    { 0xD5F4 , 0xC7F0 ,2241},
/* 헵 */    { 0xD5F5 , 0xC7F1 ,2242},
/* 헷 */    { 0xD5F7 , 0xC7F2 ,2243},
/* 헹 */    { 0xD5F9 , 0xC7F3 ,2244},
/* 혀 */    { 0xD600 , 0xC7F4 ,2245},
/* 혁 */    { 0xD601 , 0xC7F5 ,2246},
/* 현 */    { 0xD604 , 0xC7F6 ,2247},
/* 혈 */    { 0xD608 , 0xC7F7 ,2248},
/* 혐 */    { 0xD610 , 0xC7F8 ,2249},
/* 협 */    { 0xD611 , 0xC7F9 ,2250},
/* 혓 */    { 0xD613 , 0xC7FA ,2251},
/* 혔 */    { 0xD614 , 0xC7FB ,2252},
/* 형 */    { 0xD615 , 0xC7FC ,2253},
/* 혜 */    { 0xD61C , 0xC7FD ,2254},
/* 혠 */    { 0xD620 , 0xC7FE ,2255},
/* 혤 */    { 0xD624 , 0xC8A1 ,2256},
/* 혭 */    { 0xD62D , 0xC8A2 ,2257},
/* 호 */    { 0xD638 , 0xC8A3 ,2258},
/* 혹 */    { 0xD639 , 0xC8A4 ,2259},
/* 혼 */    { 0xD63C , 0xC8A5 ,2260},
/* 홀 */    { 0xD640 , 0xC8A6 ,2261},
/* 홅 */    { 0xD645 , 0xC8A7 ,2262},
/* 홈 */    { 0xD648 , 0xC8A8 ,2263},
/* 홉 */    { 0xD649 , 0xC8A9 ,2264},
/* 홋 */    { 0xD64B , 0xC8AA ,2265},
/* 홍 */    { 0xD64D , 0xC8AB ,2266},
/* 홑 */    { 0xD651 , 0xC8AC ,2267},
/* 화 */    { 0xD654 , 0xC8AD ,2268},
/* 확 */    { 0xD655 , 0xC8AE ,2269},
/* 환 */    { 0xD658 , 0xC8AF ,2270},
/* 활 */    { 0xD65C , 0xC8B0 ,2271},
/* 홧 */    { 0xD667 , 0xC8B1 ,2272},
/* 황 */    { 0xD669 , 0xC8B2 ,2273},
/* 홰 */    { 0xD670 , 0xC8B3 ,2274},
/* 홱 */    { 0xD671 , 0xC8B4 ,2275},
/* 홴 */    { 0xD674 , 0xC8B5 ,2276},
/* 횃 */    { 0xD683 , 0xC8B6 ,2277},
/* 횅 */    { 0xD685 , 0xC8B7 ,2278},
/* 회 */    { 0xD68C , 0xC8B8 ,2279},
/* 획 */    { 0xD68D , 0xC8B9 ,2280},
/* 횐 */    { 0xD690 , 0xC8BA ,2281},
/* 횔 */    { 0xD694 , 0xC8BB ,2282},
/* 횝 */    { 0xD69D , 0xC8BC ,2283},
/* 횟 */    { 0xD69F , 0xC8BD ,2284},
/* 횡 */    { 0xD6A1 , 0xC8BE ,2285},
/* 효 */    { 0xD6A8 , 0xC8BF ,2286},
/* 횬 */    { 0xD6AC , 0xC8C0 ,2287},
/* 횰 */    { 0xD6B0 , 0xC8C1 ,2288},
/* 횹 */    { 0xD6B9 , 0xC8C2 ,2289},
/* 횻 */    { 0xD6BB , 0xC8C3 ,2290},
/* 후 */    { 0xD6C4 , 0xC8C4 ,2291},
/* 훅 */    { 0xD6C5 , 0xC8C5 ,2292},
/* 훈 */    { 0xD6C8 , 0xC8C6 ,2293},
/* 훌 */    { 0xD6CC , 0xC8C7 ,2294},
/* 훑 */    { 0xD6D1 , 0xC8C8 ,2295},
/* 훔 */    { 0xD6D4 , 0xC8C9 ,2296},
/* 훗 */    { 0xD6D7 , 0xC8CA ,2297},
/* 훙 */    { 0xD6D9 , 0xC8CB ,2298},
/* 훠 */    { 0xD6E0 , 0xC8CC ,2299},
/* 훤 */    { 0xD6E4 , 0xC8CD ,2300},
/* 훨 */    { 0xD6E8 , 0xC8CE ,2301},
/* 훰 */    { 0xD6F0 , 0xC8CF ,2302},
/* 훵 */    { 0xD6F5 , 0xC8D0 ,2303},
/* 훼 */    { 0xD6FC , 0xC8D1 ,2304},
/* 훽 */    { 0xD6FD , 0xC8D2 ,2305},
/* 휀 */    { 0xD700 , 0xC8D3 ,2306},
/* 휄 */    { 0xD704 , 0xC8D4 ,2307},
/* 휑 */    { 0xD711 , 0xC8D5 ,2308},
/* 휘 */    { 0xD718 , 0xC8D6 ,2309},
/* 휙 */    { 0xD719 , 0xC8D7 ,2310},
/* 휜 */    { 0xD71C , 0xC8D8 ,2311},
/* 휠 */    { 0xD720 , 0xC8D9 ,2312},
/* 휨 */    { 0xD728 , 0xC8DA ,2313},
/* 휩 */    { 0xD729 , 0xC8DB ,2314},
/* 휫 */    { 0xD72B , 0xC8DC ,2315},
/* 휭 */    { 0xD72D , 0xC8DD ,2316},
/* 휴 */    { 0xD734 , 0xC8DE ,2317},
/* 휵 */    { 0xD735 , 0xC8DF ,2318},
/* 휸 */    { 0xD738 , 0xC8E0 ,2319},
/* 휼 */    { 0xD73C , 0xC8E1 ,2320},
/* 흄 */    { 0xD744 , 0xC8E2 ,2321},
/* 흇 */    { 0xD747 , 0xC8E3 ,2322},
/* 흉 */    { 0xD749 , 0xC8E4 ,2323},
/* 흐 */    { 0xD750 , 0xC8E5 ,2324},
/* 흑 */    { 0xD751 , 0xC8E6 ,2325},
/* 흔 */    { 0xD754 , 0xC8E7 ,2326},
/* 흖 */    { 0xD756 , 0xC8E8 ,2327},
/* 흗 */    { 0xD757 , 0xC8E9 ,2328},
/* 흘 */    { 0xD758 , 0xC8EA ,2329},
/* 흙 */    { 0xD759 , 0xC8EB ,2330},
/* 흠 */    { 0xD760 , 0xC8EC ,2331},
/* 흡 */    { 0xD761 , 0xC8ED ,2332},
/* 흣 */    { 0xD763 , 0xC8EE ,2333},
/* 흥 */    { 0xD765 , 0xC8EF ,2334},
/* 흩 */    { 0xD769 , 0xC8F0 ,2335},
/* 희 */    { 0xD76C , 0xC8F1 ,2336},
/* 흰 */    { 0xD770 , 0xC8F2 ,2337},
/* 흴 */    { 0xD774 , 0xC8F3 ,2338},
/* 흼 */    { 0xD77C , 0xC8F4 ,2339},
/* 흽 */    { 0xD77D , 0xC8F5 ,2340},
/* 힁 */    { 0xD781 , 0xC8F6 ,2341},
/* 히 */    { 0xD788 , 0xC8F7 ,2342},
/* 힉 */    { 0xD789 , 0xC8F8 ,2343},
/* 힌 */    { 0xD78C , 0xC8F9 ,2344},
/* 힐 */    { 0xD790 , 0xC8FA ,2345},
/* 힘 */    { 0xD798 , 0xC8FB ,2346},
/* 힙 */    { 0xD799 , 0xC8FC ,2347},
/* 힛 */    { 0xD79B , 0xC8FD ,2348},
/* 힝 */    { 0xD79D , 0xC8FE ,2349},


};

'세상살면서' 카테고리의 다른 글

[TIP] FLASH 영역위에 레이어 올리기  (0) 2006.06.06
Youtube 사이트의 동영상 다운로드..  (0) 2006.06.03
네이버 전체 댓글 확인  (0) 2006.05.29
Unicode 한글완성형 hexadecimal  (2) 2006.04.13
한글 FONT SITE들...  (0) 2006.03.02
World Robot List들...  (0) 2006.02.15

Comment +2

  • 고준섭 2008.06.12 00:15

    LabView프로그램을 공부하고 있는 학생입니다.
    올려주신 테이블을 이용하여 렙뷰에서 완성형 한글을 변환할 수 있는 코드를 만들었습니다.
    테이블 올려주셔서 고맙습니다.

    http://www.mylv.net/know_new/view.asp?sDiv=&no=638&page=1&txtsearch=&sltsearch=